Huvudmeny

FAQ Bibliotekarie, distans

Jag undrar om man kan kombinera kurser från distansutbildningen och campusutbildningen och på så sätt läsa utbildningen snabbare?

Nej, det går inte att kombinera kurser från de båda utbildningarna. Anledningen är att kurserna är planerade att läsas i en viss ordning. Det skulle också krävas mycket administrativt stöd för att ordna en sådan lösning. Bibliotekshögskolan har valt att satsa dessa resurser på undervisning istället.

Hur är undervisningen upplagd?

Utbildningen på distans bedrivs med ett urval av kommunikationsmetoder som i de flesta fall genomförs i vår digitala lärplattform PING PONG. Där kan studenter och lärare bland annat diskutera i forum och chatta med varandra. I utbildningen används också inspelade föreläsningar och även mer traditionella former som PowerPoints, och andra typer av skrivna studieanvisningar.

Normalt har vi två träffar per termin på Högskolan i Borås (någon termin kan det vara tre träffar och någon termin kanske färre än två.) Träffarna ligger på vardagar. Det är viktigt att vara med på träffarna då vi märker att man som student vinner mycket på att delta (träffarna ger mycket som är svårt att ersätta på annat sätt). Träffarna är inte alltid obligatoriska, men i den mån det förekommer examinerande moment så är de obligatoriska. Examinationer förekommer även via PING PONG. Detta förutsätter att studenter har tillgång till bredbandsansluten dator samt eventuell kringutrustning enligt aktuell kursinformation. Det förekommer vid några tillfällen att du som student behöver vara uppkopplad dagtid vid en given tidpunkt. Du får information om detta i god tid för att du ska kunna planera.

Kan man läsa distansutbildningen på helfart?

Nej, distansutbildningen ges enbart på halvfart vilket innebär att man läser 15 högskolepoäng per termin. Vi har inga planer på att starta distansutbildning på helfart.

Läser man mycket kurslitteratur på utbildningen till bibliotekarie?

Kurserna på bibliotekarieprogrammet innehåller generellt mycket litteratur, både på svenska och engelska. Det är bra om man gillar att läsa facktexter och fundera på dem i förhållande till biblioteks- och informationsvetenskap eftersom det är ett återkommande inslag i alla våra kurser.

Hur examineras man på kurserna?

Vi försöker ha en variation på våra examinationsformer. I princip innehåller varje kurs en salstenta alt. hemtenta eller en annan individuell uppgift. Vi har också grupparbeten som redovisas skriftligt samt muntliga presentationer. Dessutom ingår en större akademisk uppsats samt flera mindre skriftliga arbeten.

Antagningsstatistik – hur svårt var det att komma in på Bibliotekarieprogrammet förra våren?

Vi får många frågor om antagningsstatistik till våra program. På högskolans statistiksidor hittar du mer uppgifter.

Har man många grupparbeten i utbildningen?

Ja, grupparbeten förekommer i nästan alla kurser. Ibland är det frivilligt att jobba i grupp men lika ofta är examinationen upplagd utifrån gruppen och då är det obligatoriskt. Det är viktigt att öva på att jobba i grupp eftersom du kommer att göra det under ditt kommande arbetsliv, både med andra bibliotekarier, men också med andra yrkesgrupper som t.ex. lärare och vårdpersonal.

Måste man ha 60 högskolepoäng i ett och samma ämne för att vara behörig att söka till kandidatprogrammet bibliotekarie på distans?

Nej, de 60 högskolepoängen kan vara i flera ämnen. Det måste inte vara ett och samma ämne.

Hjälper högskolan till med att hitta logi för distansstudenterna vid träffarna i Borås?

Nej, men vi kan ge dig tips på boende. Ett tips är att söka via webben på www.borasboras.com, en webbsida som är ett samarbete mellan näringsliv och Borås stad och där du kan söka på olika boendeformer. Många studenter brukar boka vandrarhem, men det finns även andra boendealternativ.

Hur ser arbetsmarknaden ut för bibliotekarier?

studera.nu hittar du information om arbetsmarknad för bibliotekarier.

Finns det någon praktik i utbildningen?

Nej, utbildningen innehåller inte någon regelrätt praktik men vi kommer att arbeta med ett mentorskap som innebär följande:

Vi planerar att studenterna under det sista året får möjlighet att träffa mentorer, företrädare för olika biblioteksverksamheter. Dessa möten kan ske på högskolan, på mentorns arbetsplats eller på ett fik.

Genom att mentorn delar med sig av sina erfarenheter får studenterna nya perspektiv på vad det innebär att vara bibliotekarie, kontakter med potentiella arbetsgivare och förberedelse inför arbetslivet. Mentorn får bl.a. en inblick i den nya utbildningen och information om ny forskning. Mentorskapet ska därmed vara utvecklande för båda parter. Mentorsgruppen kommer att bestå av flera referensgrupper från fältet som kan vara med och diskutera utbildningen i förhållande till fältets behov och utmaningar.

Vad är det för skillnad mellan campusutbildning och distansutbildning?

Bibliotekarieprogrammet ges både som campusutbildning och som distansutbildning. Campusutbildningen startar på hösten och går på helfart (100%), medan distansutbildningen startar på våren och ges på halvfart (50%). Vid studier på helfart läser du 30 högskolepoäng per termin och vid studier på halvfart läser du 15 högskolepoäng per termin. För att söka till distansutbildningen krävs att du har 60 högskolepoäng eller motsvarande när du påbörjar utbildningen (förkunskapskrav). Utbildningen på distans är på 120 högskolepoäng och sträcker sig över fyra år. Distansutbildningen såväl som närutbildningen leder till kandidatexamen.

Finns det fler program i biblioteks- och informationsvetenskap?

Bibliotekarieprogrammet är en utbildning på grundnivå som leder fram till kandidatexamen. Masterprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap är ett tvåårigt program (120 högskolepoäng) på avancerad nivå som leder fram till masterexamen. För att bli antagen till masterprogrammet måste de sökande ha kandidatexamen (180 högskolepoäng). Masterprogrammet är forskningsförberedande och de vetenskapliga kraven är högre eftersom utbildningen ges på avancerad nivå.