Huvudmeny

FAQ Webbredaktör, distans

Kan jag läsa till webbredaktör utan att veta precis "allt" om data, hemsidor m.m.?

För att kunna hänga med i webbredaktörprogrammet behöver du ha en god vana vid att arbeta med datorer. Däremot behöver du inte ha några erfarenheter av att t ex skapa hemsidor eller skapa och redigera grafik. En del studenter upplever att de delar av utbildningen som innefattar kodning och programmering kan vara krångliga och ta tid att lära sig, men om du bara är beredd på att avsätta extra tid för studierna om så är fallet är det inget problem.

Jag ser att webbredaktörsutbildningen går på distans. Innebär det att jag måste åka till Borås på vissa träffar?

Nej, programmet innehåller inga träffar förlagda till Borås. Se nedan fråga och svar kring hur undervisningen är upplagd i programmet.

Är utbildningen väldigt tekniskt inriktad?

Ja, men flera kurser är mer samhällsvetenskapligt och/eller humanistiskt orienterade. Ämnesområdet informationsarkitektur är mångfacetterat och vi söker också integrera flera olika perspektiv på omvärld och vetenskap med innehållet i utbildningen.

Är det många som söker till Webbredaktörsprogrammet som ges på distans?

Se Universitets- och högskolerådets statistik.

Vilken kompetens får jag genom utbildningen?

Vår målsättning är att du skall utveckla en mångfacetterad kompetens i fråga om webbarbete och kunskaper i informationsarkitektur (vilket är benämningen på ämnesområdet) och angränsande områden som spänner över flera vetenskapliga discipliner. Utbildningen behandlar bl a design och grafisk form; teknisk utveckling; informationsjuridik; programmering; redaktionellt arbete; metoder för webbplatsutveckling, samt sådan grundläggande vetenskaplig teori och metod som krävs för vidare studier på avancerad nivå utöver vad som fordras för ditt självständiga arbete på kandidatnivå (kandidatuppsatsen).

Jag skulle vilja jobba på ett företag och ha hand om deras webbplats, är det något jag kan lära mig om jag går Webbredaktörprogrammet?

Att utveckla och förbättra ett företags eller en organisations webbplats är en av de vanligaste arbetsuppgifterna för en student som utexaminerats hos oss och därmed ett centralt tema i flera kurser.

Finns det någon praktik i webbredaktörsprogrammet?

Ja och nej.
I slutet av utbildningens andra år ingår att du i nära samverkan med ett företag eller en organisation ska föreslå förändringar av och/eller utveckla deras webbplats utifrån de behov som företaget eller organisationen uttrycker att de har. På så vis kan du få inblick i en tänkt framtida arbetsplats förutsättningar.

Används Mac eller PC i utbildningen? Spelar det någon roll vad man själv har?

I högskolans datasalar för övning och handledning finns arbetsstationer med någon version av Microsoft Windows (i skrivande stund - februari 2018 - är en uppgradering till Windows 10 på planeringsstadiet). Om du själv har en dator av annan typ eller med ett annat operativsystem så ska det inte spela någon roll. Du måste dock ha en dator med möjlighet att installera program. En iPad eller Chromebook är inte tillräcklig för alla kurser.

I det särskilt utvecklade undervisningsmaterial som förberetts och distribueras av lärare i vissa kurser kan det finnas anvisningar och instruktioner som är särskilt anpassade för särskilda versioner av programvaror, men de är i allmänhet inte svåra att översätta från en miljö till en annan. Det är dessutom en fördel att vänja sig vid olika plattformar, emedan det är något som varierar från arbetsplats till arbetsplats.

Hur är undervisningen upplagd?

Utbildningen på distans bedrivs med ett urval av kommunikationsmetoder med betoning på sådana som är interaktiva, som t.ex. chat, diskussionsgrupper, kommunikation via skype och webbkamera. I utbildningen användes också filmade föreläsningar och även mer traditionella former som PowerPoints, och andra typer av skrivna studieanvisningar. Vår tanke är att ha återkommande inslag i utbildningen där man som student behöver vara uppkopplad vid en given tidpunkt.

Jag har tänkt att arbeta heltid vid sidan av studierna, är det möjligt?

Utbildningsprogrammet ges på heltid, vilket i normalfallet fordrar omkring 40 timmars studier i veckan, samtidigt som vitala schemalgda aktiviteter är förlagda till normal arbetstid, så det är inte att rekommendera.

Det står att undervisning är på dagtid, innebär detta att jag måste vara uppkopplad dagtid?

Ja, det förekommer föreläsningar, genomgångar och seminarier i realtid som är förlagda till normal arbetstid/dagtid. Därutöver förekommer det examinerande moment, seminarier och tentamina, som också är förlagda till normal arbetstid. Hur frekventa sådana händelser i realtid är i utbildningen varierar mellan olika kurser och under olika perioder av kurserna. Det är därför svårt att svara på hur ofta de förekommer i genomsnitt på hela utbildningen. Vi uppskattar att det kommer att röra sig om 1-4 händelser i realtid i veckan av olika slag.

Varför förekommer det schemalagd undervisning när det är en distansutbildning?

Genom schemaläggningen har vi haft som mål att skapa en bild av ett program som är sammanhållet och där man har viss kontakt med övriga deltagare. Det är viktigt att poängtera att programmet är ett program som ges på dagtid. Men antalet schemalagda timmar i veckorna har inte varit så stora. Idag vet vi inte om tiden kommer att öka eller minska. Dock tror jag inte att du helt kan räkna bort att göra vissa moment som schemaläggs. Det gäller särskilt examinationer som sker i realtid.

När kommer schemat så jag ser när jag måste vara uppkopplad i så fall?

Under de första veckorna kommer du att kunna logga in i Adobe Connect Pro i den grupp som du kommer genomföra grupparbeten i. Detta för att lära känna dina kurskamrater och Connect Pro. Denna tidpunkt kan bestämmas i gruppen. Mer information kommer närmare terminsstart.

Är det t.ex. chattdiskussioner/-seminarier med lärare som vi ska ha i lärplattformen på dagtid?

Ja till exempel och ibland rena föreläsningar.

Vilka program måste jag ha?

Du kommer att behöva flera olika typer av programvaror. Vissa av dem är gratis medan andra kostar en del pengar. Förutom den vanliga uppsättningen programvaror för t ex ordbehandling, kommer flera av Adobes programvaror att behövas såsom Illustrator, Photoshop och InDesign.

Fixar skolan program eller måste jag köpa dessa själv?

Du får själv köpa nödvändiga programvaror.

Hur mycket ska jag räkna med att betala för programvarorna?

Det som kostar är framför allt Adobes programvaror, som Photoshop, InDesign och Illustrator. Det finns normalt studentrabatterade licenser. Se aktuella prisuppgifter på respektive webbplats.

Hur stor datorkapacitet behövs för att programmen ska fungera?

En någorlunda nyköpt dator borde räcka om den inte är prestandamässigt svag redan från början. De saker som är mest krävande i vår utbildning är att köra programvaror som Photoshop. Är datorn lite svag brukar programvaran visserligen funka, men det kan gå långsamt.

Hur snabb uppkoppling måste jag ha?

 Det går inte i nuläget att ange ett exakt värde på hur snabb uppkopplingen behöver vara. Men någon form av bredbandsuppkoppling behöver du.   

Vad är det för åldersspridning på studenterna?

Studenternas ålder varierar mellan 18 och 50. Det är en ganska jämn spridning mellan de största grupperna som är födda på 70- och 80-talet men det finns även såväl 50- och 60-talister som 90-talister som studerar på programmet.

Om sista ansökningsdag till högskolor/universitet har passerats – kan jag göra en sen ansökan?

Är utbildningen fortfarande öppen för anmälan kan du skicka in din anmälan via antagning.se. Sena anmälningar rangordnas efter anmälningsdag.

Håll gärna utkik på vår webbsida för kontinuerlig information om utbildningen.

Jag har blivit antagen till webbredaktörutbildningen som närutbildning men skulle vilja byta till webbredaktörutbildningen på distans?

Om du är antagen till närutbildningen men vill byta till distansutbildningen måste du söka och bli antagen till distansutbildningen i den ordinarie ansökningsomgången. Det är inte möjligt att byta från närutbildning till distansutbildning i ett tidigt skede av utbildningen. Det är däremot möjligt att ansöka om antagning till senare del av ett program (normalt efter ett års studier). För detta finns en särskild sökrutin och det som i första hand avgör om du kan byta är om det finns lediga platser på distansutbildningen.

Kan jag tillgodoräkna mig kurser med liknande innehåll som jag har läst tidigare på högskolenivå?

Först som antagen student till en utbildning kan en förfrågan om tillgodoräknande av tidigare avklarade poäng ställas till institutionen som då värderar och beslutar om kurserna kan tillgodoräknas.