Huvudmeny

Forskarnivå

Utbildning på forskarnivå ska bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper.

Utöver de generella målen för högre utbildning, grundnivå och avancerad nivå, ska utbildning på forskarnivån även utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning. Utbildningen på forskarnivå är två eller fyra år, och leder till licentiat- respektive doktorsexamen. Doktorsexamen är den högsta akademiska examen i Sverige. Utbildningen består av kurser och ett avhandlingsarbete, som ska utgöra minst hälften av examens omfattning.

Forskarexamina vid Högskolan i Borås

Högskolan i Borås har erhållit rättigheter att utfärda forskarexamina inom följande områden:

  • Biblioteks- och informationsvetenskap
  • Resursåtervinning
  • Textil och mode
  • Människan i vården

Konstnärliga forskarexamina vid Högskolan i Borås

Högskolan i Borås har erhållit rättigheter att utfärda konstnärliga forskarexamina inom följande område:

  • Textil och mode

Licentiatexamen

Licentiatexamen uppnås antingen efter att doktoranden fullgjort en utbildning om minst 120 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå eller efter att doktoranden fullgjort en del om minst 120 högskolepoäng av en utbildning som skall avslutas med doktorsexamen, om högskolan beslutar att en sådan licentiatexamen kan ges vid högskolan.

Doktorsexamen

Doktorsexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning om 240 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå.

Examensbevis

Den som tagit doktors- eller licentiatexamen ska på begäran få ett examensbevis från universitetet eller högskolan.