Huvudmeny
Bild på händer och tangentbord

Tema Informations- och kommunikationsteknik (TIKT)

Användningen av tjänster som tillhandahålls över Internet - e-tjänster - ökar för varje år. Det handlar inte längre enbart om e-handel, utan även om e-hälsa, e-myndigheter och e-lärande med mera. Forskargruppen inom temat Informations- och kommunikationsteknik (TIKT) möter dessa utmaningar genom fokuserade insatser under begreppet Framtidens e-tjänster. 

Det allt större genomslaget av e-tjänster medför stora utmaningar: Hur påverkar e-tjänster individ, organisation och samhälle, och vice versa? Hur kan e-tjänster göras mer anpassningsbara gentemot olika typer av användare, inte minst en ökad andel äldre användare? Hur ska e-tjänster realiseras utifrån allt större krav på mobilitet och utnyttjande av de mycket stora mängder data och information som genereras genom t.ex. sociala medier?  

Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde driver ett strategiskt forskningssamarbete som Västra Götalandsregionen delfinansierar. Syftet är att bygga kraftfulla gemensamma forskningsmiljöer som ger starkare lärosäten i regionen. Samarbetet sker inom fyra forskningsområden:

Informations- och kommunikationsteknik
Design, textil och hållbar utveckling
Vård och välbefinnande
Framtidens företagande och nya affärsmodeller

Temats övergripande målsättning är att identifiera samarbetsmöjligheter mellan lärosätena, att stärka dessa genom gemensamma aktiviteter, att bredda och fördjupa grunden för framtida samproduktion, samt att skapa en vital och sammanhållen forskarmiljö kring Framtidens e-tjänster. Temats aktiviteter syftar till att:

  • bredda och fördjupa lärosätenas samverkan med såväl näringsliv som offentlig verksamhet,
  • lösa för svenskt näringsliv och samhälle viktiga problem relaterade till framtidens e-tjänster,
  • stärka de båda högskolornas utveckling av forskning och forskarutbildning samt
  • ge förutsättningar och incitament för att utveckla strukturer och processer kring forskningssamverkan.

Under det första året initierades sex tvååriga samverkansprojekt inom informationsfusion i e-tjänster, prehospital sjukvård, sports analytics, verktyg för e-lärande, effektiv e-förvaltning respektive öppna e-tjänster. Arbetet med sampubliceringar och gemensamma forskningsansökningar är också igång.

Dessutom pågår aktiviteter för utökad samverkan inom forskarutbildning, bl.a. genom utvecklingen av gemensamma kurser på forskarnivå inom Framtidens e-tjänster. Vidare sker också temaövergripande aktiviteter, t.ex. gemensamma seminarier och gästföreläsningar, partnerbesök, samt workshops på temat Framtidens e-tjänster.

Bild på Göran Falkman

 

Forskningsledare Göran Falkman (extern länk),
Högskolan i Skövde,
tema Informations- och kommunikationsteknik