Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Styrning, organisering och ledning

En av forskningens viktigaste uppgifter är att ta reda på och presentera vad undervisningen bör handla om. I en tid där läroböcker och annan relevant publicering fortfarande tar lång tid att nå undervisningen och där det finns alternativa kanaler för kunskapsspridning skapas ett hålrum. Rapportserien är tänkt som ett instrument för att fylla nämnda hålrum.

Rapporter från projektet "Utvärdering av Västra Götalandsregionens politiska organisation"

Sammanfattning, Rolf Solli.

Delrapport 1: Politikerrollen inom Västra Götalandsregionen - En studie inom HSN Göteborg, styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, styrelsen för Kungälvs sjukhus och Västra Frölunda Specialistsjukhus - Bakgrund, förväntningar och syn på uppdraget i relation till tjänstemännen, Roy Liff, Karen Nowé Hedvall. 

Delrapport 2: Politikerrollen inom Västra Götalandsregionen - En studie inom HSN Göteborg, styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, styrelsen för Kungälvs sjukhus och Västra Frölunda Specialistsjukhus - inskolning och påverkansmöjligheter, Roy Liff, Karen Nowé Hedvall.

Delrapport 3: Politikerrollen inom Västra Götalandsregionen - En studie inom HSN Göteborg, styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, styrelsen för Kungälvs sjukhus och Västra Frölunda Specialistsjukhus - arbetsinsats och tidsinsats samt presidiemodellRoy Liff, Karen Nowé Hedvall.

Delrapport 4: Politikerrollen inom Västra Götalandsregionen - En studie inom HSN Göteborg, styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, styrelsen för Kungälvs sjukhus och Västra Frölunda Specialistsjukhus - politikers förberedelser och tjänstemännens ärendeberedningRoy Liff, Karen Nowé Hedvall.

Delrapport 5: Medborgarnas förtroende för VG-regionens politiker, Göran Jutengren.

Delrapport 6: Gräsrotslobbyism eller medborgardialog - vilka möjligheter anser sig regioninvånarna i Västra Götaland ha att påverka politiken? Göran Jutengren.

Delrapport 7: Effektiv styrning genom nyckeltal? Lotta Dellve.

Delrapport 8: Kulturnämnden som beställarnämnd - intervjuundersökning av Västra Götalandsregionens kulturnämnd synpunkter på bland annat styrmodellen, Margareta Lundberg Rodin.

Delrapport 9: Utförare i kulturområdet - intervjuundersökning av politisk och tjänstemannaledning i utvalda utförarstyrelser. Margareta Lundberg Rodin.

Delrapport 10: Medborgardialoger - en delstudie i utvärderingen av Västra Götalandsregionens politiska organisering, Karen Nowé Hedvall, Nicklas Salomonson och Maria Wolmesjö.

Delrapport 11: Beslut fattas - en bild av 133 styrelsemöten i Västra Götalandsregionen. Rolf Solli och Viveka Nilsson.

Delrapport 12: Resultatredovisning - beställar-utförar-modellen, Rolf Solli.

Delrapport 13: Beställarutförar-modellen - vara eller inte vara, Björn Brorström och Rolf Solli.

SOL-rapporter

Texter som tar upp något eller några företeelser som bör presenteras för studenter och forskare med intresse för vad undervisningen bör handla om. Det forskningsfält som inkluderas här har en vid ram och har benämningen Styrning, organisering och ledning. Den vida ramen indikerar att det är en multivetenskaplig ansats som gäller.

Rapporterna fylls på löpande och finns för nedladdning.

2019:2 Efterforskning av försvunna personer – en internationell översikt (extern länk)
Rebecca Stenberg, Maria Wolmesjö & Anders Leicht

2019:1 Välfärden och framtiden – bekymmer och förhoppningsfulla lösningar version 1.0, Rolf Solli, Maria Wolmesjö

2018:1 Offentliga utförarstyrelsers bidragtill strategiutveckling, Roy Liff, Karen Nowé Hedvall, Rolf Solli

Nr 9: Sökande efter framtidens välfärdsmodeller – forskningsprogram och fallet med Australien, Rolf Solli, Peter Demediuk, Ulla Eriksson-Zetterquist

Nr 8: Från avkrok till ett prioriterat turistmål, Margareta Carlén

Nr 7: Hållbart ledarskap - I vardag och förändring, Lotta Dellve, Andrea Eriksson

Nr 6: Styrmetodernas förutsättningar– offentlig sektor som exempel på komplexitet. Solli, Rolf.

Nr 5: Redovisningens roll för hållbar utveckling. Carlson Ingdahl, Tina, Påhlsson, Birgitta.

Nr 4: Styrgruppens praktik - Om mötens organisering. Löfström, Mikael.

Nr 3: Driver NPM-reformers oavsedda effekter 'byråkratiers' utveckling? Liff, Roy.

Nr 2: Moderna reformer i offentlig sektor - Misslyckande och succé. Liff, Roy.

Nr 1: Detaljhandel i förändring. Konsumentinsikt, värdenät och nya affärsmodeller. Sundström, Malin, Ericsson, Dag.

Läs mer om forskargruppen SOL - Styrning, Organisering och Ledarskap.