Huvudmeny

Qualitative Health Research i Quebec

Qualitative Health Research i Quebec

Under den 16 – 19 oktober deltog Fredrika Sundberg, Jonas Karlsson, Åsa Israelsson-Skogsberg och Berit Lindahl i forskningskonferensen Qualitative Health Research i Quebec, Kanada. Fokus för flera presentationer var forskningspersoners deltagande i studier, policy posters, foto och video som datainsamlingsmetoder och i spridandet av forskningsresultat.


Vårdmiljö

Tidigare kunde patienter med komplexa behov inte lämna sjukhuset. Utvecklingen av medicinsk teknik och intensivvård för har bidragit till att både vuxna och barn nu har möjlighet att flytta hem till sina familjer.

Platsen för att bedriva avancerad medicinsk omvårdnad behöver inte vara på ett sjukhus. Idag bedrivs denna vårdform i patienternas egna hem. En ökad följsamhet till patienternas egna önskemål har också spelat en viktig roll i utvecklingen av högteknologisk vård i hemmet.

illustration - Vård i hemmet

Den bästa lösningen antas ofta vara att leva i ett tryggt och välkänt sammanhang, vilket ofta utgörs av den egna familjen och deras stöd. Att vara hemma är "en bra sak". Men att vara sjuk hemma skiljer sig från att vårdas på sjukhus.

Vårdmiljön kan både främja hälsa och välbehag samt skapa vårdrelaterade skador. Kritiskt sjuka patienter, med livshotande tillstånd vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA). De är redan sårbara och har tyvärr stor risk för att drabbas av vårdskador. Miljön på IVA är fylld med avancerad teknologi och den kan upplevas skrämmande och ovänlig. Larm från den tekniska apparaturen i form av ljud och ljus stör patienterna, deras närstående samt personal dygnet runt. Den teknologiska utvecklingen har gjort enorma framsteg de senaste årtionden, men designen av intensivvårdsavdelningar har inte utvecklats i samma fart.

Vi bedriver forskning där syftet är att undersöka hur ett intensivvårdsrum som inretts enligt principer för evidensbaserad design påverkar säkerhet, välbefinnande och funktionalitet för de som vistas där; patienter, närstående och personal.

Vård i livets slutskede inom intensivvård

Svensk intensivvård har hög kvalitet och räddar liv på människor med livshotande tillstånd. Trots alla ansträngningar är det ibland omöjligt att rädda livet och cirka tio procent av patienterna avlider under sin vårdtid på IVA. Dessa patienter och deras närstående handlar delar av den här forskning om.

Döende intensivvårdspatienter är oftast för sjuka för att kunna kommunicera sin upplevelse av vården. Däremot vet vi att ett gott omhändertagandet av de närstående är avgörande för hur de kommer att uppleva vårdkvaliteten samt för deras minne av att den anhörige fick en värdig död, trots det tragiska som orsakat dödsfallet. Därför behövs forskning om hur vi på bästa sätt kan involvera närstående i vården och hur vi kan utforma en miljö som ger närstående möjlighet till både närhet och avskildhet vid vård i livets slutskede IVA.