Huvudmeny

Databasen KULPOL

Databasen KULPOL uppdateras inte för närvarande.

KulPol är en litteraturdatabas för kulturpolitisk forskning, som sedan 1997 produceras och administreras av Centrum för kulturpolitisk forskning vid Bibliotekshögskolan i Borås. Databasen innehåller nu i huvudsak referenser till svensk och nordisk forskning, konferenstryck, tidskriftsartiklar, offentligt tryck och övrig facklitteratur inom ämnet kulturpolitik. Tidsmässigt omfattar basen, med enstaka äldre undantag, material från 1972 och framåt.

KulPol innehåller för närvarande ca 2 500 poster.

Sök i KulPol

Söktips

Sökning kan ske i antingen Fritextfältet eller i ett eller flera av övriga sökfält. En kombination av de båda fungerar också. Alla sökfält utom Fritext kan trunkeras med *.

| Fritext | Författare/Medarbetare | Institution/Konferens
| Titel | Förlag | Ämnesord | Artiklar
| Utgivningsår | ISBN/ISSN | Språk
| Publikationstyp|

Fritext

I fritextfältet kan man söka på vilka begrepp som helst, ämnesord, författare, titel osv.
Sökning utförs i de flesta av databasens fält. Sökningen sker med automatiskt "OCH"
mellan ord. I detta fält har man även möjlighet till boolesk sökning med orden "ELLER" och
"INTE", t.ex.: Statlig kulturpolitik INTE Sverige.

Sökningen i detta fält sker med automatisk höger- och vänster trunkering, dvs. man får
träff
på delar av ord. En sökning på t.ex. huvudstad ger träff i ordet Kulturhuvudstadsåret.

Författare/Medarbetare

Med Författare/Medarbetare menas personer, dvs. författare, medarbetare, utgivare,
redaktörer, illustratörer, översättare och andra personliga upphovsmän.
Skriv in personens namn i vilken ordning som helst.

Exempel:
Bourdieu Pierre
Pierre Bourdieu
Bourdieu, Pierre

Trunkera med *. t.ex.: Bourdi*

Institution/konferens

Med Institution/Konferens menas institutioner, organisationer, myndigheter, företag
och konferenser som står bakom utgivningen av en skrift.

Exempel:
Statens kulturråd
Svenska Unescorådet
Filmutredningen
World Conference on Culture (1998 : Stockholm)

Titel

Här kan man skriva in hela titeln eller enstaka ord ur titeln.

Exempel:
skapande mångfald
Vår skapande mångfald

I titel ingår även deltitlar och undertitlar.

Trunkera med *

Förlag
Här kan man söka på bokförlag och andra utgivare, samt förlagsort.

Exempel:
Statens kulturråd
Borås

Trunkera med *, t.ex.: DIK*

Ämnesord

Ämnesord beskriver innehållet i ett dokument. I KulPol används ämnesord från en för
basen specifik ämnesordslista. Under länken "(Lista)" finns alla i basen använda
kontrollerade ämnesord.
Välj ett ämnesord från listan genom att klicka på länken "(Lista)". (Det är även
möjlig att skriva in ämnesordet direkt i sökformuläret.)
Om man väljer flera ämnesord läggs ett OCH automatiskt in mellan dem.
Ex.: Kulturarv Sverige ger Kulturarv OCH Sverige

Förutom dessa "bundna" ämnesord finns också "fria" ämnesord i form av geografiska namn,
personnamn, namn på institutioner mm.

Trunkera med *, t.ex. Etni* och man får träff även på Etnicitet och Etniska minoriteter

Artiklar/bidrag i
Här skriver man in namnet på en viss tidskrift eller annan seriell publikation, eller
titeln på ett samlingsverk eller en viss bok. Man kan också söka på namn på redaktör
för ett samlingsverk.

Exempel:
Kulturpolitisk tidskrift
Demokratins estetik
Bengt Sandin

Utgivningsår

Skriv in ett bestämt årtal eller trunkera med *., t.ex. 199* för att få alla poster
med utgivningsår under 1990-talet.

ISBN/ISSN

Här kan man söka på det internationella standardnummer som tilldelas förlagsutgivna
böcker (ISBN/International Standard Book Number), regelbundet utkommande tidskrifter
och seriella publikationer (ISSN/International Standard Serial Number).
Språk

Man kan begränsa sin sökning till ett visst språk. De flesta referenserna är skrivna
på svenska.

Språk

Välj eventuellt ett av de språkalternativ som finns angivna i förvalslistan.

Publikationsår

Man kan begränsa sökningen genom att välja en viss publikationstyp.