SIIR - Swedish Institute for Innovative Retailing

SIIR – Swedish Institute for Innovative Retailing

Inom ramen för verksamheten genomförs projektbaserade möten där forskare och doktorander med gemensamma idéer producerar forskning och forskningsansökningar samt driver opinion för att belysa handelns viktiga roll i samhället. Opinionsarbete sker främst via Retailingresearch – SIIR.s Handelsblogg  samt med hjälp av Retailpodden  .

Centrumbildningen har inga egna forskningsmedel och är en inkluderande verksamhet öppen för de forskare som brinner för samverkan mellan akademi och näringsliv och som vill bygga kunskap kring de förändrade förutsättningar som digitaliseringen medför i handelssektorn. För att kunna agera innovativt och utforska framtida möjligheter för handeln förutsätts deltagare vid SIIR att söka och/eller driva forskningsprojekt inom ramen för verksamheten. På SIIR finns även forskare från andra lärosäten samt doktorander med intresse för handelns digitalisering, där industridoktorander och forskare vid företagsforskarskolan INSiDR  (Industrial Graduate School of Digital Retailing) är en särskilt viktig grupp. Vid SIIR utvecklas nätverken mellan akademi och praktik där nya samverkanskoncept tas fram mellan forskare och praktiken. Det kan t.ex. handla om samfinansiering av doktorander och genom att utveckla öppna innovationsmiljöer. De forskare som driver forskningsprojekt vid SIIR har ett särskilt intresse för Handelslabbet  och gör experiment och tester i labbmiljön samt medverkar aktivt till miljöns utveckling.


SIIR:s forskningsinriktning Digital handel

Forskning om digital handel kan på ett överordnat plan bidra till kunskap för samhälle och medborgare och är viktig för en hållbar samhällsplanering, utveckling av moderna varuförsörjningssystem, ett hållbart konsumtionsmönster, ökat kundvärde, tillgänglighet och tjänsteinnovation. Forskning kan även bidra positivt till arbetsmiljö och arbetsförhållanden, stödja ett mer långsiktigt lönsamhetsperspektiv, hjälpa företag att planera strategiskt och fatta bättre beslut samt att bli mer datadrivna. Forskningen bidrar också med kritiska frågor om marknader, köpbeteende och hållbar konsumtion och utforskar värderingars betydelse i prognostisering, artificiell intelligens, handel och kommersiella aktiviteter.

Målsättningen för forskningsprojekt som bedrivs inom ramen för SIIR är att de ska vara vetenskapligt excellenta och attrahera de bästa forskarna. Det är också viktigt att de forskare som leder projekt inom ramen för SIIR gör tydliga avtryck i högre utbildning så att morgondagens studenter klarar av att leda framtidens företag. Sådana avtryck kan t.ex. handla om att introducera nya affärslogiker, förändra affärsmodeller och utveckla nya kommunikationsmodeller, där traditionella kommunikationsprocesser lämnas till förmån för interaktion i nätverk, participatorisk kultur och sömlös handel.

SIIR ansöker kontinuerligt om forskningsmedel från olika finansiärer och har ett brett nätverk av företag och organisationer, t.ex. Naturvårdsverket, Dagligvarubranschen och Svensk Digital Handel där vi deltagit i poddsändningar.  Vi har även medverkat på E-handelsstaden BoråsDI Retail 2018  och Entreprenörsdagen 2018 och samverkar bl.a. med IKEA.

Områden

Forskargrupper

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Föreståndare

Forskare/Medarbetare

Externa forskare