Huvudmeny

SIIR – Swedish Institute for Innovative Retailing


Centrumbildningen SIIR – Swedish Institute for Innovative Retailing – vid Högskolan i Borås erbjuder forskarresurser och en unik forskningsmiljö i form av Handelslabbet, till handelsföretag och omgivande samhället för att bidra till en innovativ och hållbar handel.

Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR) startade år 2012 vid Högskolan i Borås och är en mångdisciplinär forskningsmiljö som syftar till att bidra till innovativ och hållbar handel. SIIR tillhör forskningsområdet Handel & IT och har historiskt haft många externfinansierade forskningsprojekt där samverkan över ämnesgränserna informatik och företagsekonomi varit viktiga. Under 2018 pågår arbetet med att omvandla SIIR till en mer traditionell centrumbildning, fast med en tydlig näringslivskoppling där forskning möter praktik. Skälet till omvandlingen är det positiva besked högskolan gavs från KK stiftelsen 2017 om att få inrätta en företagsforskarskola i digital handel tillsammans med Jönköpings universitet. Denna forskarskola startar hösten 2018 under namnet: Industrial Graduate School in Digital Retailing (INSiDR), där SIIR.s föreståndare har det vetenskapliga ansvaret vad gäller det företagsekonomiska ämnet. 

SIIR:s forskningsinriktning Digital handel

Forskning om digital handel behövs eftersom handeln utgör en så betydande del av samhället och kan bidra med tillväxt, innovation och välfärd. Forskningen kan på ett överordnat plan bidra till kunskap för samhälle och medborgare och är viktig för en hållbar samhällsplanering, ett hållbart konsumtionsmönster, ökat kundvärde, tillgänglighet, tjänsteinnovation, arbetsmiljö och sysselsättning. Forskning med inriktning mot digital handel utforskar bl.a. värderingars betydelse i: prognostisering, artificiell intelligens, handel och kommersiella aktiviteter, något som kan beskrivas som The Greater Good. Andra utmaningar vad gäller digital handel är demografiska förändringar, hållbarhetsproblematik, globalisering, digitalisering och livsstilsförändringar. Vid SIIR utvecklas nätverken mellan akademi och praktik där nya samverkanskoncept tas fram mellan forskare och praktiken. Det kan t.ex. handla om samfinansiering av doktorander och genom att utveckla öppna innovationsmiljöer. 

Det pragmatiska värdet för forskning om digital handel ligger i att öka kunskapen om vilka effekter digitalisering får för handelsnäringen och omgivande samhälle, vilka möjligheter som finns att utveckla och förbättra handelns olika format samt hur handelns företag och medarbetare kan ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Det är främst handelsformaten som uppstår genom digitaliseringen som är intressanta, men även olika former av konsumtion och köpbeslutsprocesser, vars digitala fotspår indikerar både möjligheter och hot som måste tas på allvar. 

Områden

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/medarbetare

Externa forskare

  • Christine Lundberg, University of Surrey, UK
  • James Reardon, University of Northern Colorado, USA

Samarbeten

SIIR har byggt upp en struktur för samarbeten med näringslivet. Inom ramen för dessa samarbeten bedrivs olika forskningsprojekt på både kortare och längre sikt. Vi utgår från de problemställningar som företagen har och diskuterar oss fram till hur vi lägger upp respektive projekt. Företag som vi jobbar med är bl a Comfort, Ellos Group, Gina Tricot, Hemtex, Svenska Fönster och Vinga of Sweden.

Utöver dessa projekt ansöker vi kontinuerligt om forskningsmedel från olika finansiärer.

2016 deltog SIIR för första gången i Almedalsveckan och genomförde tre seminarier i samarbete med Svensk Handel.