Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Disa Bergnehr

Disa Bergnehr

Professor

Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning

E-post: disa.bergnehr@hb.se

Signatur: dibe

Bergnehrs nuvarande forskning undersöker föräldraskap och familjeliv i nyanlända invandrarfamiljer, representationer av ensamstående föräldrar i svenska medier, elevhälsan i utsatta områden, hem-skola samverkan, familjestödjande insatser och politik, barns och föräldrars hälsa, och barns moraliska och emotionella socialisation i förskola och familj.

Bergnehr medverkar i projektet 'Ensamstående föräldrar i svenska medier: Om representationer av det ensamma föräldraskapet 2010-20', finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, där projektledare är professor Helena Wahlström Henriksson, Uppsala universitet. Bergnehr är projektledare för projektet ’Familjens anpassningsstrategier: Föräldraskapet som invandrare, ungdomars utveckling, och mental hälsa’, finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Projektet är ett samarbete med forskningsprogrammet ’Longitudinal Research on Development in Adolescence’, forskningsledare professor Arne Gerdner, Jönköping Unviersity. Bergnehr ingår också i forskningsprogrammet ‘Communicating emotions, embodying morality: A sociocultural perspective on affective and moral socialization in families and in early education’, forskningsledare professor Asta Cekaite, Linköpings universitet, finansierat av Vetenskapsrådet.

Bergnehr disputerade på avhandlingen 'Timing parenthood: Independence, Family and Ideals of Life' (2008), tema Barn, Linköpings universitet, och är docent i tema Barn. Hon är även utbildad psykoterapeut med relationell/psykodynamisk inriktning (grundläggande psykoterapeututbildning/Psykoterapi 1, Linköpings universitet). Bergnehr har bred erfarenhet av att undervisa, bland annat på socionomprogrammet, lärarprogrammen, i barn- och familjestudier, och i kurser om etnicitet och migration. Hon har under många år arbetat med konsultation och forskningsstöd till offentlig verksamhet och professionella.

För mer information, se: https://www.researchgate.net/profile/Disa_Bergnehr

Publikationer i urval

Bergnehr, D. & Wahlström Henriksson, H. (2020). Hardworking women: Representations of lone mothers in the Swedish daily press. Feminist Media Studies. https://doi.org/10.1080/14680777.2019.1704815.

Billmayer, J., Gripson Pastorek, M., & Bergnehr, D. (2019). A becoming, humanist child: An analysis of learning and care in the Swedish curriculum for the preschool (Lpfö 18). Education in the North, 26(1), 42-55. 

Bergnehr, D. (2019). Barnperspektiv, barns perspektiv och barns aktörskap - en begreppsdiskussion. Nordisk tidsskrift for pedagogikk och kritikk, 5, 49-61. DOI https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1373

Bergnehr, D. (2018). Children’s influence on wellbeing and acculturative stress in refugee families. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 13:sup1, 1564517, DOI: 10.1080/17482631.2018.1564517. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17482631.2018.1564517

Cekaite, A. & Bergnehr, D. (2018). Affectionate touch and care: Embodied intimacy, compassion and control in early childhood education. European Early Childhood Education Research Journal. DOI: 10.1080/1350293X.2018.1533710.  

Bergnehr, D. (2018). Efter flykten: Migrationens innebörder och förändrade villkor för barn och föräldrar som beviljats uppehållstillstånd i Sverige. I Johansson, T. & Sorbring, E., Barn- och ungdomsvetenskap: En  grundbok (pp. 379-391). Stockholm: Liber. 

Bergnehr, D. & Cekaite, A. (2017). Adult-initiated touch and its functions at a Swedish preschool: Controlling, affectionate, assisting and educative haptic conduct. International Journal of Early Years Education. doi.org/10.1080/09669760.2017.1414690

Ander, B., Abrahamsson, A., & Bergnehr, D. (2017). ‘It is ok to be drunk, but not too drunk’: Party socializing, drinking ideals, and learning trajectories in Swedish adolescents’ discourse on alcohol use. Journal of Youth Studies. doi.org/10.1080/13676261.2016.1273515

Bergnehr, Disa (2017) 'Omsorg för dagen och fostran för en framtid: Irakiska mödrars strategier för att skapa tillhörighet i Sverige'. Sociologisk forskning, 54: 51-68. http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1085283/FULLTEXT01.pdf

Bergnehr, Disa (2017) 'Limited but committed parents: Primary school personnel negotiating good parenthood in a disadvantaged area'. In, Doing good parenthood: Ideals and practices of parental involvement, [eds] Sparrman, A., Westerling, A., Lind, J., & Dannesboe, I. K. Palgrave Macmillan.

Bergnehr, Disa (2016) ‘Mothering for discipline and educational success: Welfare-reliant immigrant women talk about motherhood in Sweden’. Women’s Studies International Forum, 54: 29-37. doi:10.1016/j.wsif.2015.11.003

Bergnehr, Disa (2016) 'Unemployment and conditional welfare: Exclusion and belonging in immigrant women's discourse on being long-term dependent on social assistance.' International Journal of Social Welfare, 25: 18-26. doi: 10.1111/ijsw.12158.

Bergnehr, Disa (2015) Advancing home-school relations through parent support? Ethnography and Education, 10(2): 170-184.

Bergnehr, Disa (2015) 'Föräldrastöd genom skolan: Diskursiva tillämpningar av nationell politik inom en svensk kommun' (Parent support through the schools: The discursive recontextualisation of national policies in a Swedish local authority). Nordic Studies in Education, 35(1), 70-83.

Bergnehr, Disa & Zetterqvist Nelson, Karin (2015) 'Where is the child? A discursive exploration of the positioning of children in research on mental-health-promoting interventions.' Sociology of Health and Illness, 37(2): 184-197.

Bergnehr, Disa (2014) Att (sam)verka för barns hälsa och lärande i mötet mellan socialtjänst och skola - en forskningsöversikt. Stockholm: Stockholm Stad.

Wells, Michael & Bergnehr, Disa (2014) 'Families and family policies in Sweden', pp. 91-107. I Robila, Mihaela (ed.), Handbook of Family Policies Across the Globe. New York: Springer.

Bergnehr, Disa (2013) 'Att handleda en doktorand - en relationell balansgång som fordrar flexibilitet och struktur'. Högre utbildning, 3(3): 173-185.