Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Roger Blomgren

Roger Blomgren

Professor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354136

Mobilnummer: 0767-882843

E-post: roger.blomgren@hb.se

Rumsnummer: C320

Signatur: ROBL

Jag har sedan 2011 varit anställd på Högskolan i Borås och är från första januari 2017 anställd som professor i biblioteks- och informationsvetenskap. I tjänsten ingår bland annat att vara ledare för Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC) och för forskargruppen Bibliotek, information, kultur och samhälle (BiKuSa).

Sedan jag disputerade i statsvetenskap 1998 med avhandlingen Staten och filmen har min forskning främst inriktats på kulturpolitiska frågor. Två övergripande intressen har varit framträdande i mina forskningsprojekt. Det första handlar om vilka principiella politiska grunder som motiverar att stat, kommuner och landsting/regioner engagerar sig kulturpolitiskt. Hur ska statsmakterna skapa legitimitet inom ett område som karakteriseras av svårigheter att nå konsensus om vad som är bra eller dålig kultur och konst - en del gillar hårdrock andra opera. En annan fråga är vilket innehåll i konst och kultur som ska stödjas. Ska stöd ges till konst och kultur som anses besitta god kvalitet, ett specifikt politiskt innehåll, uppfostra oss till goda medborgare, eller ska vi bli friskare av konsten?

Makt och inflytande inom kulturpolitiken är mitt andra övergripande intresse. Vem bestämmer och vem bör bestämma inom politikområdet? Ska det vara politiker, tjänstemän, intresseorganisationerna, institutionerna eller medborgarna?

Under de senaste åren har jag medverkat i både forskningsprojekt som fördjupade utvärderingar om bland annat regional kulturpolitik och genomförandet av Samverkansmodellen och reformen Kultur i skolan. Jag deltar för närvarande i ett internationellt forskningsprojekt, kallat Arcive-, Library-, Museum-Field, Digitalization, and the Public Sphere (ALMPUB), som handlar om bibliotekens, museernas och arkivens roll som offentliga mötesplatser för demokrati och bildning och om, och i så fall på vilket sätt digitaliseringen har påverkat detta.

Avhandlingstitel

Staten och filmen (1998)

Områden

Centrumbildningar