Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Gunilla Carlsson

Gunilla Carlsson

Professor

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354770

Mobilnummer: 0707-732273

E-post: gunilla.carlsson@hb.se

Rumsnummer: D716

Signatur: GCA

Jag arbetar som professor i vårdvetenskap inom forskningsområdet Människan i vården, där min forskning har en särskild inriktning mot existentiella vårdfrågor.

Vårdvetenskap som teoretiskt ämne är den kunskap om människan som behövs för att förstå hälsa, sjukdom, lidande och vårdande. En teoretisk struktur med förankring i existensfilosofi har växt fram och utvecklats till en livsvärldsorienterad vårdvetenskap vid Högskolan i Borås. Min syn på ämnet vårdvetenskap visar sig i de forskningsfrågor jag studerar och den kunskap som forskningen genererar.

Min forskning är inriktad mot existentiella vårdfrågor. Intresset för forskning om människors existentiella frågor och lärande i samband med hälsa, sjukdom, lidande och vårdande syftar till att skapa kunskap om den innebörd detta har för patienter och närstående. Existentiella vårdfrågor lever i olika vårdsammanhang och min forskning finns företrädesvis inom psykiatrisk vård men rör sig också i andra vårdande sammanhang, inte minst i samband med handledning av doktorander.

Min forskning kräver en stringent vetenskaplig medvetenhet och jag har ett starkt intresse för kvalitativ metodutveckling. Intresset för människors existentiella frågor har medfört initiativtagande och medverkan i flera olika projekt. För att kunna närma sig människors erfarande krävs metoder för datainsamling som möjliggör för forskare att få ta del av komplexa och mångfacetterade upplevelser, därav mitt intresse för att utveckla kvalitativa datainsamlingsmetoder.

Inriktning: Vårdvetenskap, psykiatrisk omvårdnad, vårdande och lärande samtal, existentiella vårdfrågor och lärande.

Avhandlingstitel

Carlsson, G. (2003). Det våldsamma mötets fenomenologi - om hot och våld i psykiatrisk vård. Inst. för vårdvetenskap och socialt arbete. Växjö universitet.

Områden

Handleder doktorander

Uppdrag

Nuvarande uppdrag

På Högskolan i Borås har jag arbetat sedan 1996 som lärare och forskare. Sedan 2011 arbetar jag inom akademins ledning, för närvarande som sektionschef för sektionen för vårdvetenskap. Jag har också tilldelats uppdraget som studierektor för forskarutbildningen Människan i vården.

Tidigare uppdrag

Forskningssamordnare vid samma akademi 2015-2016.

Studierektor Institutionen för vårdvetenskap, 2011-2014