Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Laura Darcy

Laura Darcy

Universitetslektor

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354717

E-post: laura.darcy@hb.se

Rumsnummer: D705

Signatur: LDY

Ämnesområde:Vårdvetenskap.
Inriktning: Vardagsfungerande hos små barn med cancer.

Jag disputerade juni 2015 med en avhandling inom hälsa och vårdvetenskap från Jönköpings universitet. Min avhandling syftade till att undersöka hälsa och vardagsfungerande hos barn med cancer i förskoleåldern (1-6 år), ur barnets perspektiv.

Barn i förskoleåldern med cancer längtar efter ett fungerande socialt liv. De beskriver mycket lidande, behov av sina föräldrars trygga famn och ensamhet och isolering. Barnen aktivt strävar efter ett fungerande vardag med cancer, efter trauman vid diagnosen. Sjuksköterskans roll är central i detta strävande och kan stödjas med hjälp av identifierad ICF-CY koder.

Studien genomförs med en longitudinell design och datainsamling vid sex tillfällen, i anslutning till diagnostisering, och sedan efter 6, 12, 18, 24 och 36 månader. Data samlades in via enkäter och intervju med semi-strukturerade frågor baserad på ICF-CY struktur om barnets kropp, aktivitet & delaktighet och stödjande miljön.

Senaste artiklar & bokkapitel

Darcy, L., Enskär, K. & Björk,. M. (2018). Young Children’s Experiences of Living an Everyday life with Cancer – A three year Interview Study. European Journal of Oncology Nursing (accepted) 2018

Karlsson, K., Galvin, K., & Darcy, L. (2018). Children’s suffering during medical procedures- Using a theoretical framework for humanising paediatric care (in manus)

Darcy, L., Björk M., Jenholt Nolbris, M. & Hedman Ahlström, B.(red) (2017) Att möta familjer i vård och omsorg: Att vara barn och möta sjukdom. Studentlitteratur. Lund.

Darcy, L., Björk, M., Granlund., & Enskär., (red). (2017). An Emerging Approach for Education and Care: implementing a world-wide classification of functioning' and disability. ICF applications in Health Care for children in Sweden. Routledge

Avhandlingstitel

The everyday life young child through their cancer trajectory

Områden

Forskargrupper

Handleder doktorander

Uppdrag

  • Internationell samordnare för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
  • Erasmus: ansvarig kontaktperson för Europa
  • Ledamot i utbildningsutskottet
  • Programansvarig specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar