Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Margaretha Ekebergh

Margaretha Ekebergh

Senior professor

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354748

Mobilnummer: 0732-305949

E-post: margaretha.ekebergh@hb.se

Rumsnummer: E710

Signatur: MKE

Ämnesområde: Vårdvetenskap.
Inriktning: Vårdvetenskapens didaktik.

Min forskning har fokus på lärande och reflexion i vårdutbildningar och vårdpraxis. Inom ramen för interventionsstudier utvecklas lärandestrategier som kan optimera studenters och vårdares lärandeprocesser så att de på ett medvetet sätt kan utöva ett vårdande som lindra patienters lidande och skapar förutsättningar för välbefinnande. Forskningen har en livsvärldsteoretisk grund och centralt är studier av reflexionens roll i lärandeprocessen för sammanflätning av teori och vårdpraxis med den lärandes livsvärld. Min forskning omfattar även hur patienters och närståendes lärande kan stödjas. Det handlar då om att utveckla kunskaper om lärandestrategier som kan stärka patienters egen förmåga till hälsa och välbefinnande. Forskningen har genererat en livsvärldsdidaktik och en teori om lärande grundad i livsvärldsfilosofi och vårdvetenskap; ”Lärande möten i vårdande kontexter ”som har tre huvudbegrepp: livsvärld, berättelse, reflexion.

Min forskning kräver en stringent vetenskaplig medvetenhet och särskilda metoder som förmår att bejaka livsvärldens mångfald samt innebörder och som kan studera lärande och reflexion som kontinuerliga processer i vårdpraxis. Här prövas metoder på bred basis, såsom gruppintervjuer, individuella intervjuer, observationer, ljudupptagning av handledningssessioner, skrivna berättelser, enkäter.

Mitt forskningsområde har etablerade former för samverkan med vårdverksamheterna. Genom denna samverkan har forskningen bl.a. resulterat i utbildningsvårdavdelningar (UVA) inom olika vårdspecialiteter.

Aktuella forskningsprojekt är:


Innovativa miljöer som bygger broar mellan teori och praxis i professionsutbildningar - samspelet mellan vårdande och lärande

Det övergripande syftet är att utveckla kunskaper om vårdande och lärande som såväl parallella som integrerade processer i vårdpraxis. Tre perspektiv belyses, studenters, patienters, vårdare/handledares. Forskningen har potentialen att utveckla nya perspektiv på lärande och didaktik, som kan erbjuda nya handledningsformer för studenter samt kreativa lärandestöd för patienter som kan stärka deras egen förmåga i att återfå samt upprätthålla hälsa och välbefinnande.

Reflekterat vårdande och lärande som skapar hälsa
Projektet har fokus på reflexionens roll i såväl vårdandet som lärandet samt främst på hur vårdandet och lärandet sammanflätas i mötet med patienten och dennes närstående med målet att nå välbefinnande. Projektet bygger på tidigare forskning som påvisat nödvändigheten av en didaktik som ger stöd för reflexionen i den vårdande kontexten. Målet är att utveckla vårdande- och lärandestrategier med livsvärlden och vårdvetenskapen som grund. I projektet ingår interventionsstudier.

KRAFT-givande samtal till äldre med långvarig smärta
Projektet är en interventionsstudie med syftet att undersöka om den forskningsbaserade modellen "KRAFT-givande samtal" kan öka hälsa och välbefinnande hos äldre personer med långvarig smärta. Syftet är också att beskriva hur vårdpersonal tillägnar sig utbildning i KRAFT-givande samtal samt deras erfarenheter av att arbeta med dessa samtal. Projektet genomförs inom kommunal vård och inbegriper såväl utbildnings- som vårdintervention. Det sker i samverkan med Högskolan i Skövde.

Vårdande och lärande samtal som kan stärka livskraft
Detta projekt utgår från att det krävs innovativa idéer för att stärka människors egen kraft att våga lära känna och möta sina existentiella frågor. Syftet är att i en interventionsstudie studera hur vårdande och lärande samtal på livsvärldsteorietisk grund kan stödja och stärka individens egen förmåga till växt och utveckling, eller med andra ord stärka livskraften.

Avhandlingstitel

Tillägnandet av vårdvetenskaplig kunskap – reflexionens betydelse för lärandet (2001), Vasa: Institutionen för Vårdvetenskap, Åbo Akademi.

Områden