Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Marita Flisbäck

Marita Flisbäck

Docent

Professor, biträdande

Sektionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-4354209

Mobilnummer: 0701-806340

E-post: marita.flisback@hb.se

Rumsnummer: E744

Signatur: mafl

Jag är universitetslektor och bitr. professor i sociologi. Från och med hösten 2019 är jag föreståndare och vetenskaplig ledare för Centrum för välfärdstudier, CVS. Vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd leder jag forskargruppen Arbetsliv och välfärd tillsammans med bitr. professor Maria Wolmesjö.

År 2006 disputerade jag i ämnet sociologi. I avhandlingen ”Att lära sig konstens regler. En sociologisk studie av osäkra framtidsinvesteringar” analyseras konstnärliga karriärvägar ur ett klass- och könsperspektiv.

Generellt har mina forskningsintressen handlat om makt och utsatthet, existentiell mening och erkännande i yrkes- och arbetsliv och i relation till välfärdssamhällets förändringar. Konkreta forskningsområden är konst- och kultursektorns arbetsliv, kulturellt entreprenörskap, välfärdssamhällets förändringar, status och erkännande i yrkeslivet, ett förlängt arbetsliv och med särskilt fokus på hur yrkeslivets meningsdimensioner framträder i relation till pensionering och åldrande. Analyserna utgår ofta från feministiska perspektiv, kultursociologiska klassperspektiv och existenssociologiska perspektiv. Det sistnämnda perspektivet introducerade jag för den svenska läsekretsen i boken När livet går bort, när livet kommer till. Existenssociologiska betraktelser av konstnärligt arbete, familjebildning och anhörigförlust (Studentlitteratur, 2014). Perspektivet har senare vidareutvecklats med kollegor, bl.a. i boken Farväl till arbetet. Sociologiska perspektiv på meningen med att gå i pension (Lund, Nordic Academic Press, 2017).

Forskningsprojekt

För närvarande (jan 2020) leder jag projektet ”Hybrida organisationer som verktyg för hållbar platsutveckling” där jag arbetar tillsammans med universitetslektor Margareta Carlén. Denna pilotstudie finansieras av Centrum för välfärdsstudier (CVS) och syftar till att bidra med kunskap om hur privata, offentliga och civila aktörer samverkar tvärsektoriellt för att främja välfärd, socialt hållbara livsmiljöer i glesbygd där inkludering, tillgänglighet på orten, ekologisk, ekonomisk och kulturell utveckling står i centrum.  Jag medverkar också i forskningsprojektet ”Aktiveringsstrategier i svensk välfärdspolitik 1990-2015” som leds av docent Mattias Bengtsson (Göteborgs universitet) och finansieras av Vetenskapsrådet. Projektet studerar aktiveringsstrategier inom svensk arbetsmarknadspolitik och socialförsäkringssystem och ger bl.a. en sociologisk förståelse för välfärdsstatens omvandling mellan 1990 och 2015.

Avslutade forskningsprojekt

Av de forskningsprojekt som avslutats kan nämnas ”Konstnärliga karriärer och familjebildning. En uppföljande studie av osäkra karriärvägar”, finansierat av Vetenskapsrådet, där jag var projektledare. Syftet med projektet var att förstå hur familjeliv inverkar på yrkesverksamheten och hur familjeliv, fritid och ekonomi påverkas av konstnärliga yrkesval. I den nyligen avslutade pilotstudie ” Handledarnas drivkrafter. PLUS-projektet som ett fall av meningsskapande, erkännande och kunskapsöverföring då det är dags att säga farväl till arbetet”, studerades äldre, nyligen pensionerade läkare som fortsatt arbeta som grupphandledare vid ett introduktionsprogram för medarbetare som är utlandsutbildade. I studien, som finansierades av Västra Götalandsregionen och AgeCap (Centrum för åldrande och hälsa, Göteborgs universitet), analyseras hur äldre kan besitta en vad vi kallar yrkes-livs-kompetens, sprungen både ur yrkeserfarenheter och mer allmänna livserfarenheter.

Ett annat projekt, som nyligen avslutats, är: ”Efter Hultsfred. Kulturella entreprenörer i spåren av festivalen”, som letts av professor Mats Trondman, finansierat av Familjen Kamprads stiftelse. Här analyserar jag den betydelse som existentiella meningsfrågor kan ha för formandet av kulturellt entreprenörskap och vilken betydelse sociala och kulturella entreprenörskap kan ha för utveckling av lokala platser.

Undervisning, handledning och övriga uppdrag

Sedan mitt första år på forskarutbildningen 2001 har jag har varit aktiv som universitetslärare. Sociologisk analys, teori och teoretisering, frågor om ett värdigt arbetsliv, social hållbarhet, ojämlikhet och livsvillkor, yrkes- och utbildningsval, arbete- och familjeliv, arbetslivets förändring har varit centrala ämnen. År 2011 erhöll jag STINT stipendiet “Excellence in teaching”, vilket gav mig möjlighet till att utveckla mig i min universitetslärarprofession då jag under en termin var gästlärare vid Smith College, Massachusetts, U.S.

Idag är jag huvudhandledare för Johan Alfssonssons avhandlingsstudie om behovsanställningar och alienation, ett projekt förlagt vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Jag är ledamot i skriftserien Arbetsliv i Omvandlings redaktionskommitté. År 2009 och 2010 var jag utredare åt Konstnärsnämnden för en omfattande undersökning om konstnärliga yrkesutövares arbets- och inkomstförhållanden.

Mer information på ResearchGate

Externa publikationer

Vetenskapliga publikationer (extern länk)

Avhandlingstitel

Att lära sig konstens regler. En sociologisk studie av osäkra framtidsinvesteringar.

Centrumbildningar