Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Frenander, Anders

Frenander, Anders

Signatur: ANF

Frenander är sedan 2007 redaktör för Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, utgiven av Centrum för kulturpolitisk forskning. Mer information om dessa kan inhämtas via länken KPC.

Tyngdpunkten i Frenanders forskningsintresse ligger i skärningspunkten mellan kultur och politik. Det han hittills sysslat med, vad gäller forskning inom detta fält, har kretsat kring frågor som: När finns en strävan efter att skilja kultur och politik åt och när vill man intervenera, från kulturen i politiken och vice versa? Hur yttrar sig detta? Framför allt är intresset riktat mot diskursen kring dessa frågor, vilka ideologiska figurer används i retoriken? Hur argumenterar till exempel de politiska partierna i sina kulturpolitiska inlägg? Vilken roll menar man att staten kan ha i sammanhanget? Vad är det för slags ’kultur’ man pratar om?

Denna fråga blir aktuell om man betraktar de stora megaevenemang (OS, fotbolls-VM och liknande) som arrangerats i Sverige under 1900-talet? Begreppet ”kulturpolitik som uppvisning” sätts då i rörelse. Hur vill Sverige framstå för omvärlden i samband med att man söker värdskap för sådana evenemang?

På senare tid har intresset också vidgats till att studera politiken kring de svenska folkbiblioteken i ett historiskt perspektiv. Vilka har statsmakternas intentioner varit? Vilka har förbindelserna till skilda politikområden – det kulturpolitiska, det utbildningspolitiska eller andra – varit genom åren? Hur har bibliotekarieprofessionen och folkbiblioteken själva agerat och diskuterat?

Han är framför allt inriktad på svensk 1900-talshistoria och har skrivit om politisk-ideologiska frågor i den svenska kulturdebatten och om den svenska kulturpolitikens idéhistoria. Såväl kultur- som politikbegreppet blir intressanta att analysera i de sammanhangen. Med bakgrund i idéhistoria är det förstås de frågor som rör idéerna och diskursen om kulturpolitik som intresserar mest.

Avhandlingstitel

Debattens vågor. Om politisk-ideologiska frågor i efterkrigstidens svenska kulturdebatt. Arachne 13, Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, Göteborg 1999. (Diss.)

Områden

Centrumbildningar

Uppdrag

Ledamot i Högskolans forsknings- och utbildningsnämnd (FoU-nämnden).