Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Anders Frenander

Anders Frenander

Senior professor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354472

E-post: anders.frenander@hb.se

Rumsnummer: C528

Signatur: ANF

Frenander är sedan 2007 redaktör för Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, utgiven av Centrum för kulturpolitisk forskning. Mer information om dessa kan inhämtas via länken KPC.

Tyngdpunkten i Frenanders forskningsintresse ligger i skärningspunkten mellan kultur och politik. Det han hittills sysslat med, vad gäller forskning inom detta fält, har kretsat kring frågor som: När finns en strävan efter att skilja kultur och politik åt och när vill man intervenera, från kulturen i politiken och vice versa? Hur yttrar sig detta? Framför allt är intresset riktat mot diskursen kring dessa frågor, vilka ideologiska figurer används i retoriken? Hur argumenterar till exempel de politiska partierna i sina kulturpolitiska inlägg? Vilken roll menar man att staten kan ha i sammanhanget? Vad är det för slags ’kultur’ man pratar om?

Denna fråga blir aktuell om man betraktar de stora megaevenemang (OS, fotbolls-VM och liknande) som arrangerats i Sverige under 1900-talet? Begreppet ”kulturpolitik som uppvisning” sätts då i rörelse. Hur vill Sverige framstå för omvärlden i samband med att man söker värdskap för sådana evenemang?

På senare tid har intresset också vidgats till att studera politiken kring de svenska folkbiblioteken i ett historiskt perspektiv. Vilka har statsmakternas intentioner varit? Vilka har förbindelserna till skilda politikområden – det kulturpolitiska, det utbildningspolitiska eller andra – varit genom åren? Hur har bibliotekarieprofessionen och folkbiblioteken själva agerat och diskuterat?

Han är framför allt inriktad på svensk 1900-talshistoria och har skrivit om politisk-ideologiska frågor i den svenska kulturdebatten och om den svenska kulturpolitikens idéhistoria. Såväl kultur- som politikbegreppet blir intressanta att analysera i de sammanhangen. Med bakgrund i idéhistoria är det förstås de frågor som rör idéerna och diskursen om kulturpolitik som intresserar mest.

Avhandlingstitel

Debattens vågor. Om politisk-ideologiska frågor i efterkrigstidens svenska kulturdebatt. Arachne 13, Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, Göteborg 1999. (Diss.)

Områden

Centrumbildningar

Uppdrag

Ledamot i Högskolans forsknings- och utbildningsnämnd (FoU-nämnden).