Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Gustaf Nelhans

Gustaf Nelhans

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4355985

E-post: gustaf.nelhans@hb.se

Rumsnummer: C530

Signatur: GUNE

Fil dr Gustaf Nelhans är universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap (Bibliotekshögskolan) vid Högskolan i Borås och försvarade i september 2013 sin avhandling Citeringens praktiker - Det vetenskapliga publicerandet som teori, metod och forskningspolitik i vetenskapsteori vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. Forskningen lägger tonvikten vid scientometri och särskilt användningen av bibliometri och citeringsanalys för såväl forskningsinformation som resursfördelning i nutida sammanhang. Utgångspunkten är ett vetenskapsteoretiskt perspektiv som hämtar näring i det internationella forskningsfältet Science, Technology Studies (STS). Den aktuella utvecklingen, särskilt inom nationell forskningspolitik har inte endast gett denna forskning relevans utan även angelägenhet för såväl forskare och administratörer med intresse för akademin.

För närvarande är jag verksam inom två externfinansierade forskningsprojekt (Horizon 2020, Västra Götalandsregionen):

Avslutade projekt

Finansierat av EU, 7:e ramprogrammet/VG-regionen:

  • Mapping Chronic Non-Communicable Disease Research Activities and their Impact (P.I. Grant Lewison, Kings College, London)

För mer information och akademisk skiss över min forskning: se den engelska versionen av denna sida.

Avhandlingstitel

Citeringens praktiker – Det vetenskapliga publicerandet som teori, metod och forskningspolitik. Göteborgs universitet: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. 2013

Områden

Huvudhandledare

  • Vetenskapsteori, Scientometri

Handleder doktorander

  • Marco Girone, CLS, Chalmers (biträdande handledare)

Uppdrag

Delområdesansvarig, Digitala resurser och tjänster inom kultur- och informationsområdet. –2017-12-31

Medlem av Forsknings- och utbildningsnämnden vid högskolan mellan 2015-02-01 och 2017-12-31.

Biträdande handledare för David Gunnarsson Lorentzen sedan 2015-07-01.

Expertuppdrag sedan hösten 2015:

  • SAFER - Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers – comments and suggestions for a bibliometrics performance study of the organisation’s research. Oct - 15 
  • Inbjuden expert i gruppen som tar fram underlag för HB:s remissvar för FOKUS (Uppdragsgivare: Anders Nylund, forskningshandläggare).Nov-dec -15
  • Expertkommentator: Riktlinjer för utvärderande bibliometri i Sverige. SUHF:s forum för bibliotekschefers arbetsgrupp för bibliometri. Nov -15
  • Inbjuden till Hearing angående förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information. Utbildningsdepartementet, Rosenbad. Dec -15

Många av våra lärare är också forskare. Gustaf Nelhans är universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap och undervisar inom bibliometri och vetenskaplig publicering.