Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Johan Herlitz

Johan Herlitz

Senior professor

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354380

Mobilnummer: 0734-612002

E-post: johan.herlitz@hb.se

Rumsnummer: e709

Signatur: JHZ

Ämnesområde: Kardiologi och Prehospital akutsjukvård.

Har bedrivit forskning kring kardiovaskulära sjukdomar sedan 1976.

Har handlett 35 doktorander till disputation. Är medförfattare till ca 750 vetenskapliga publikationer som genererat mer än 60 000 citeringar.

1)  Biträdande registerhållare för det Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret. Detta är ett av de dryga 100 svenska kvalitetsregister i Sverige som får ekonomiskt stöd av Sveriges Kommuner och Landsting. Detta register har genererat ett stort antal vetenskapliga publikationer.

2) För närvarande handledare eller bihandledare för 14 registrerade doktorander. Avhandlingsprojekten berör följande ämnesområden:

a) Smärtlindring vid höftfraktur
b) Tidigt omhändertagande av patienter med bröstsmärtor
c) Tidigt omhändertagande av patienter med dyspné
d) Tidigt omhändertagande av patienter med hjärtstopp
e) Utbildning av lekmän i hjärt-lungräddning
f) Behandling och utfall av hjärtstopp som inträffat i anslutning till fysisk aktivitet
g) Betydelse av ålder samt förekomst av andra sjukdomar för överlevnad och cerebral funktion vid hjärtstopp
h) Evidensbasering av bedömningsinstrumentet RETTS (Rapid Evaluation of Treatment and Triage System)
i) Olika aspekter på omhändertagande av patienter som drabbats av hjärtstopp på sjukhus

Avhandlingstitel

Bedömning och begränsning av hjärtinfarktens storlek en interventionsstudie med Metoprolol (1982), Göteborgs universitet.

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar