Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Malin Jakobsson

Malin Jakobsson

Doktorand

Universitetsadjunkt

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354712

E-post: malin.jakobsson@hb.se

Rumsnummer: E523

Signatur: mlja

Jag är doktorand i vårdvetenskap på Högskolan i Borås. Mitt avhandlingsarbete heter: Ungdomars sömn – att främja och stödja hälsa.

Sömnbrist hos ungdomar ses som ett folkhälsoproblem som måste tas på allvar. Konsekvenserna av för lite sömn påverkar både hälsan och skolprestationen negativt.

För att utveckla det främjande arbetet kring sömnen behövs ytterligare kunskap. Framförallt kunskap som baseras på ungdomarnas egna upplevelser och berättelser om sömnen och hur eventuellt stöd skulle kunna utformas. Denna typ av forskning är i dagsläget begränsad både nationellt och internationellt. Mitt forskningsprojekt förväntas genom sin avhandling med fyra delstudier ge en bättre kunskap om ungdomars sömn och hälsa, och därmed skapa en grund för elevhälsa, skola, föräldrar och samhället i stort i arbetet med att främja och stödja hälsan.

  • Delstudie I    Syftet var att beskriva förekomsten av självrapporterad sömnlängd och sömnsvårigheter och utforska dess samband med skolstress, självuppfattning och teknikanvändning hos ungdomar.
  • Delstudie II   Syftet var att beskriva anledningar till sömnsvårigheter som de uppfattas av ungdomar.
  • Delstudie III Syftet är att belysa innebörden av ungdomars levda erfarenheter av sömnsvårigheter.
  • Delstudie IV Syftet är att beskriva vilket stöd ungdomar önskar för sin sömn och hur stödet ska utformas.

Jag är specialistutbildad barnsjuksköterska och distriktssköterska och har i många år arbetat som skolsköterska i Borås Stad och innan dess på barnkliniken SÄS. Min anställning på Högskolan i Borås påbörjades i september 2016. Undervisningstiden fokuseras främst i specialistutbildningarna till barnsjuksköterska respektive distriktssköterska men även i sjuksköterskeprogrammet.

Avhandlingstitel

Ungdomars sömn – att främja och stödja hälsa.

Områden

Huvudhandledare

Bihandledare