Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Jonas Karlsson

Jonas Karlsson

Doktorand

Universitetsadjunkt

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354731

E-post: jonas.karlsson@hb.se

Rumsnummer: E527

Signatur: jka

Jag arbetar för närvarande som doktorand inom forskningsområdet Människan i vården med inriktning mot vårdandet i högteknologisk och prehospital miljö. Mitt forskningsprojekt avser att undersöka överföringar av patienter inom intensivvård mellan intensivvårdsavdelningar på olika sjukhus, så kallade interhospitala överföringar. Forskningsprojektets övergripande syfte är att studera vårdandet i samband med den interhospitala överföringsprocessen inom intensivvård, ur såväl patient-, närstående-, som professionsperspektiv

Jag är specialistsjuksköterska inom intensivvård och påbörjade min anställning vid Högskolan i Borås 2007 och har framförallt varit verksam som universitetsadjunkt i specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot intensivvård. De senaste tre åren har jag kombinerat arbetet som universitetsadjunkt med kliniskt arbete vid intensivvårdsavdelningen Hallands Sjukhus Varberg.

Områden

Huvudhandledare