Ulla Lindberg

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-post: ulla.lindberg@hb.se

Rumsnummer: L402

Signatur: ULLI

Med tillgänglig kylteknik har vi kunnat skapa en handel av färskvaror som inte tidigare varit möjlig. Men det ställer höga krav på våra resurser, globalt används 17 % av all elektricitet till kylsektorn som även innefattar luftkonditionering. Frågan är, hur kan vi energieffektivisera med konsumenten i fokus? Det finns många fördelar med en dörr på kyldisken, men vilka av fördelarna är till för kunden och hur beter sig kunden när det finns dörrar på kyldiskarna? Detta är en frågeställning som många handlare, och de som jobbar med design och layout för kylda varor intresserar sig för. Just denna situation har dock varit förvånansvärt outforskad.

Jag disputerade 2018 med avhandlingen Exploring Barriers to Energy Efficiency in Supermarkets, där jag studerade beteenden och upplevelser när konsumenten befinner sig framför kyldisken, och hur dörrar påverkar. Resultaten visar på både attraherande och undvikande beteenden, och att dörren på kyldisken kan vara både problematisk och positiv. Genom att kombinera studier på inneklimatet med kvalitativa studier av kundernas upplevelser och beteenden, har studien gett kunskap om hur man kan förbättra energieffektivitet, design och layout för butiken där kylda varor förvaras.

Det är viktigt att ta hänsyn till människan när man arbetar med teknik. Att tvärvetenskapligt kombinera resurshantering med handelsforskning och kunskaper om konsumentbeteende ger en komplex och värdefull förståelse för hur tekniken kan användas. Köpsituationen i butiken måste vara funktionell för konsumenten och där ser jag många intressanta situationer som behöver studeras närmare med konsumenten i fokus.

Målet är att kunskapen från min forskning ska användas till att åstadkomma både ett mer behagligt inneklimat och utveckla nya innovativa lösningar avseende energieffektivisering och layout vad gäller butikernas dörrar och lock till kyl- och svaldiskar i dagens och framtidens livsmedelsbutiker. Metodologiskt arbetar jag med observationer, intervjuer, fokusgrupper, experiment och enkätstudier. Jag har lång erfarenhet av att arbeta nära praktiken och har ett brett kontaktnät av företag. I mitt doktorandarbete ingick både dagligvaruaktörer och leverantörer till branschen. 

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Exploring Barriers to Energy Efficiency in supermarkets

Senaste publikationer

Utvalda publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar

Forskargrupper