Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Maria Lindh

Maria Lindh

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4355905

E-post: maria.lindh@hb.se

Rumsnummer: D412

Signatur: MLI

Som forskare vid Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, är min inriktning sociologisk. Jag är bl.a. involverad i teoretiskt och empiriskt arbete som kan kopplas till implementering, användning och legitimering av informationsteknik (IT) utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, där språket och dess användning är centralt. Mina forskningsintressen är relaterade till skärningspunkten mellan:

  • Informationshantering i organisationer
  • Organisatoriska teorier och mer specifikt
  • Sociala studier av informationsteknik

IT-professionella och -forskare är väl medvetna om att införandet av ny IT påverkar organisationer på olika sätt, bl.a. vad gäller organisationens arbetsprocesser och -strukturer. Trots det finns det ofta en oproblematiserad syn på IT när den ska införas som antingen ett neutralt verktyg eller en kraftfull förändrande kraft, som kan effektivisera och underlätta. Ny IT, som molntjänster, framställs idag som en förändrande kraft med stor potential, vilket kan skapa orimliga förväntningar på ny teknik som problemlösare. I min avhandling – Cloudy talks – Exploring accounts about Cloud Computing (2017) – har jag undersökt hur publika molntjänster, som Googles, har legitimerats i den svenska skolan. Undersökningen gjordes när den nya tekniken började implementeras, mellan åren 2011 och 2016. Jag har tittat på hur molntjänster har beskrivits genom enkla förklaringar, oftast som mycket okomplicerade att använda och att de fyller organisationens alla behov. Dessa sätt att förenkla förklaringar av IT och dess användning försvårar en informerad diskussion om komplexitet i samspel mellan teknik och det sociala, såväl inom organisationer som i samhället i stort. Min förståelse av teknik är att den är sammanflätad med det sociala och därför också får sociala följder, som är viktiga att undersöka.

Avhandlingstitel

In the clouds - implications for information management in organisations

Områden

Forskargrupper

Centrumbildningar

Uppdrag

Redaktör för tidskriften Human IT, som ges ut av Högskolan i Borås.