Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Mikael Löfström

Mikael Löfström

Universitetslektor

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-4354440

Mobilnummer: 0732-305909

E-post: mikael.lofstrom@hb.se

Rumsnummer: L407

Signatur: MLO

Min forskning handlar främst om den offentliga sektorns organisering och styrning. I ett övergripande perspektiv är det olika former av organisationsförändring eller utveckling av hur organiseringen av välfärdstjänster sker. Det berör framför allt styrformer som går under benämningen Governance eller nätverksbaserad styrning.

Ett område handlar om samverkan eller interorganisatoriska relationer. Främst hur de offentliga huvudmännen försöker finna samverkansformer, men även hur ideella organisationer och företag kan inkluderas i samverkan. Företrädesvis berör det politikområden inom de så kallade människobehandlande organisationerna: skola, vård och omsorg. Utöver själva frågan om interorganisatorisk samverkan uppmärksammas även såväl styrning av samverkan som styrning i samverkan.

Ett annat område behandlar projektifieringen av utveckling- och förändringsarbete inom offentliga organisationer och inom välfärdssektorn i stort, såväl internationellt som nationellt. Inom detta område belyses problematiken med att organisera förändringsarbete och implementering av reformer i projekt. Det är å en sidan svårt att skapa resurser som ger förutsättningar för förändring och lärande utan att etablera projekt, men å andra sidan finns det i projektformen inbyggda mekanismer som motverkar förändring av ordinarie verksamhet.

Det tredje området är implementering av reformer, vilket egentligen är ett komplext governance- eller managementproblem där det kan krävas en etablering av arenor för utveckling liksom incitament för att olika offentliga aktörerna ska medverka. Reformens komplexitet och tvetydighet tillsammans med i vilken omfattning de utmanar aktörerna ger förutsättningar för implementering av reformer och förändringsidéer.

Dessa tre områden, samverkan, projektifiering och implementering, har tydliga beröringspunkter i det att i dag förväntas hanteras med olika formera av nätverksbaserad styrning. Metodmässigt sker studier inom dessa områden med stort intresse för välfärdssektorns utveckling och genomförs därför återkommande i samverkan mellan akademi och offentliga organisationer. 

De senaste publikationer nedan och alla publikationer i länken.

SWEPUB

Jensen, C., Johansson, S. och Löfström, M. (2017). Policy implementation in the era of accelerating projectification: Synthesizing Matland's conflict-ambiguity model and research on temporary organizations. Public Policy and Administration.

Jensen C, Johansson S och Löfström M, (2017). Projektledning i
offentliga organisationer – om att genomföra förändring i välfärdssektorn. Lund: Studentlitteratur.

Jensen, C., Johansson, S. och Löfström, M. (2017). Projectification of the Public Human Services — identifying four ‘archetypical’project organizations based on time, space and relationship challenges. International Research Society for Public Management (IRSPM) 21th Annual Conference in Budapest, Corvinus University of Budapest.

Jensen, C., Johansson, S. och Löfström, M. (2016). Project Management in the Context of Public Welfare Practices—Identifying Critical Aspects in Cross-Boundary Relationships. International Research Society for Public Management (IRSPM) 20th Annual Conference in Hong Kong, China City University of Hong Kong and The Polytechnic University of Hong Kong.

Berlin, J., Jensen, C., Löfström, M. & Nilsson, V. (2016). Chefers strategier för att implementera samverkan. NATKOM-rapport 29. Göteborg: Kommunforskning i Västsverige (KFi).

Jensen, C., Johansson, S. och Löfström, M. (2015). Implementation in the era of accelerating projectification – Synthesizing Matland (1995) and research on temporary organizations. International Research Society for Public Management (IRSPM) 19th Annual Conference in University of Birmingham.

Löfström, M. (2015). Styrgruppens praktik: Om mötens organisering. Rapportserie: Styrning, organisering och ledning Rapport nr 4. Borås: Högskolan i Borås.

Brorström, B., Ekström, K. M., Löfström, M. & Eklund, S. (2015). Hållbar framtid: en seminarieserie om hållbart företagande. Rapportserie: Vetenskap för profession: rapport nr 33. Borås: Högskolan i Borås.

Löfström, M. och Nilsson, V. (2015). Sociala investeringar i Ale och på Hisingen. En studie av vilken betydelse samverkan kan ha för sociala investeringar. KFi-rapport 132. Kommunforskning i Västsverige. 

Theandersson, C and Löfström, M (2014) Collaboration and boundaries – A matter of demarcation or cross-boundary endeavors? The 7th Nordic Working Life Conference, June 11-13 2014, Göteborgs universitet.

Carlén, M., och Löfström, M. och Theandersson, C (2014) Utvärdering av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Rapport nr 34. Högskolan i Borås: FoU Sjuhärad. ISBN 978-91-85025-30-5

Löfström, M. och Öfverström, H. (2014) Samordningsförbundet FinsamGotland – en studie av hur samverkan implementeras genom samordningsförbund. KFi-rapport 125. Kommunforskning i Västsverige. ISBN: 978-91-87454-17-2.

Jensen, C., Johansson, S. och Löfström, M. (2013). The project organization as a policy tool in implementing welfare reforms in the public sector The International Journal of Health Planning and Management vol. 28/1 pp 122–137.

Löfström, M. (2013). Samverkansprojekt – om att konstruera gränser. I Axelsson, R. och Bihari Axelsson, S. (red) Om samverkan – för utveckling av hälsa och välfärd. Lund: Studentlitteratur.

Andersson, J., Löfström, M. Bihari Axelsson, S. and Axelsson, R. (2012). Actor or arena: Contrasting translations of a law on interorganizational integration. Journal of Health Organization and Management vol 26, Iss: 6, pp.778 - 793.

Pashang. H och Löfström, M. (2011) Group tutoring in accounting: a phenomenological approach. European Journal of Management, vol. 11/2.

Jensen, C., Johansson, S., Löfström, M (2011). Island in the stream. The project organization as a policy tool in reforming the public sector. NOPSA Politikens projektifiering – temporära organisationer i offentlig politikutformning, 2011. 9-12 augusti 2011, Vasa, Finland.

Jensen, C., Johansson, S., Löfström, M (2011). The project organization as a policy tool in implementering reforms in the public sector. 10th IRNOP Conference, The Expanding Domain of Project Research. June 19-22, 2011. Montréal, Canada.

Löfström, M. (2010). Inter-organizational collaboration projects in public sector – a balance between integration and demarcation. The International Journal of Health Planning and Management, vol. 25/2 pp 136-155.

Löfström, M. (2010). Samverkan och gränser. Studier av samverkansprojekt i offentlig sektor. Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.

Jensen C, Johansson S och Löfström M, (2007). Projektledning i offentlig miljö. Malmö: Liber.

Johansson S, Löfström, M. and Ohlsson, Ö. (2007). Separation or Integration - A Dilemma when Organizing Development Projects. International Journal of Project Management, vol. 25/5 pp 457-464.

Jensen, C., Johansson, S. och Löfström, M. (2006). Project relationships – A model for analyzing interactional uncertainty. International Journal of Project Management, vol. 24/1 pp 4-12.

Områden

Forskargrupper

Centrumbildningar

Bihandledare

  • Kaj Sunesson, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers