Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Anita Norlund

Anita Norlund

Docent

Universitetslektor

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning

Telefonnummer: 033-4354327

Mobilnummer: 0708-163735

E-post: anita.norlund@hb.se

Rumsnummer: B614

Signatur: ANO

Jag är docent i pedagogiskt arbete och har också en doktorsexamen i svenskämnets didaktik. Mina forskningsområden hör hemma inom utbildningssociologi, inkludering och svenskämnets didaktik. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2007. Innan dess arbetade jag som gymnasielärare i svenska och engelska. För närvarande är jag verksam i flera samforskningsprojekt med kommuner som vill förändra sin praktik exempelvis ifråga om nyanlända elever. 

Mitt forskningsintresse konkretiseras i två spår, båda inom en utbildningssociologisk tradition. Det ena spåret rör svenskämnets didaktik och sådana språkliga aktiviteter som bör betraktas som särskilt betydelsefulla inom samhällsdeltagande och utbildning. Dit hör exempelvis kritisk läsning och argumentation. Det andra spåret rör pedagogiska diskurser så som de har presenterats av teoretikern Basil Bernstein. 

Avhandlingstitel

Kritisk läsning av sakprosa - didaktiska perspektiv på läroböcker, lärare och nationella prov (2009), Göteborgs universitet.

Områden