Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Anna Thorén

Anna Thorén

Universitetsadjunkt

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning

Telefonnummer: 033-4354282

Mobilnummer: 0701-062030

E-post: anna.thoren@hb.se

Rumsnummer: B609b

Signatur: AATH

Jag arbetar som universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete med inriktning nätbaserat lärande vid Högskolan i Borås. Förutom undervisning i grundutbildningen är jag aktiv som doktorand vid Örebro Universitet. Inriktningen på mitt forskningsintresse är att undersöka vad inkluderande lärmiljöer kan betyda för elever med neuropsykiatriska diagnoser i grund- och gymnasieskola.

Alla elever har rätt att kunna delta i skolans verksamhet utifrån sina speciella behov och förutsättningar, men trots detta finns det dokumenterade brister vad gäller elever med NPF-diagnoser och deras möjlighet att lämna grundskolan med uppnådda kunskapsmål. Elever med NPF är överrepresenterade bland elever som inte uppnår godkänt betyg i skolämnet Idrott och hälsa.

Att detta är särskilt allvarligt för barn och ungas fortsatta hälsa är belagt av forskning som pekar på samband mellan uppnådda betyg i Idrott och hälsa och graden av fysisk aktivitet senare i livet. Elever som lyckas väl i ämnet har också bättre förutsättningar att bibehålla en god hälsa. Men även ur ett kortare perspektiv så har elevers möjlighet att vara fysiskt aktiva, i skolan och på fritiden, samband med deras hälsa.

Den forskning som hitintills skett på inkludering av elever med NPF i Idrott och hälsa har främst genomförts ur ett vuxenperspektiv (lärare, elevhälsan och föräldrar) medan barn och ungas perspektiv inte är dokumenterat på samma sätt. Studien har därför ett elevperspektiv och genomförs på mellanstadieskolor i en mellansvensk kommun.

Jag är medlem i ITHU, nätverk för IT inom högre utbildning samt Swednet, nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning. 

Min profil på ResearchGate (Extern länk)

Avhandlingstitel

Inkludering och digitala verktyg i skolämnet Idrott och hälsa

Områden

Forskargrupper