Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Jenny Uddling

Jenny Uddling

Universitetslektor

Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning

E-post: jenny.uddling@hb.se

Signatur: JEUD

Jag är lektor i språkdidaktik med inriktning mot svenska som andraspråk. I min forskning intresserar jag mig bl.a. för nyanländas lärande, studiehandledning på modersmålet, skolämnenas språkliga dimensioner, andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling samt ämnesliteracitet. I min avhandling "Textsamtalens möjligheter och begräsningar i språkligt heterogena fysikklassrum" belyser jag hur två fysiklärare, som själva angett att de har ett språkligt fokus i ämnesundervisningen och vana att undervisa i språkligt heterogena klassrum, bearbetar läromedelstexters språk och ämnesinnehåll tillsammans med sina elever. 

Jag är utbildad gymnasielärare i svenska som andraspråk och religion, men har framförallt arbetat med svenska som andraspråk på språkintroduktion och på Sfi. Jag har också arbetat som provkonstruktör för nationella prov i Sfi under flera år. Förutom att jag är filosofie doktor i språkdidaktik vid Stockholms universitet, har jag en masterexamen i svenska som andraspråk från Göteborgs universitet och en magisterexamen i religionshistoria från Uppsala universitet.

Avslutade forskningsprojekt

Under min doktorandtid var jag delaktig i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet som hette Flerspråkiga elevers meningsskapande i biologi och fysik, 2014–2017. Kvalitetsgranskade konferenspresentationer i forskningsprojektet är:

-NoFa5 (Nordic Conference on Subject Education in Helsinki), 2015, ”What is time? Multilingual students’ meaning-making in school physics

-NFSUN Nordic Research Symposium on Science Education in Trondheim, 2017, 7–9 juni, Elaboration and negotiation of new content: The use of meaning making resources in multilingual science classrooms

-European Science Education Research Association, ESERA 2017 Conference in Dublin, “Multilingual student´s meaning making in science”, 21-25 augusti 

Externa publikationer

Avhandlingstitel

Textsamtalens möjligheter och begräsningar i språkligt heterogena fysikklassrum

Områden