Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Accounting Research Group


Vår forskargrupp förenas under begreppet "Ethical accountability". Det är ett paraplykoncept som stödjer de olika forskningsteman som finns inom redovisning.

Forskningsgruppen ägnar sig åt extern- och internredovisning samt ekonomistyrning. Den samlade kompetensen är bred och spänner från mer juridiskt orienterade ansatser till forskning med rötter i nationalekonomisk teori.

Våra forskningsprojekt har resulterat i publikationer av artiklar där extern- och internredovisning, miljöredovisning och personalredovisning analyseras i ljuset av etiska teorier. Andra centrala områden har rört relationen mellan förtroende och styrning, verksamhetsstyrning och granskning. Centrala underliggande teman är etiska avvägningar, mötet av konkurrerande värden och redovisning av icke-finansiella dimensioner.

En överenskommen idé bland våra gruppmedlemmar baseras på att vi tror att "ethical accountability” hjälper gruppens forskning att associeras med undervisning och pedagogik. Vi vill att vår forskning ska stödja våra studenter och våra lärare för att höja kvalitén på undervisningen. Våra publicerade artiklar har vid upprepade tillfällen använts även utanför forskarsamhället av studenter vid flera olika lärosäten nationellt och internationellt.

Slutligen, genom att vi har tagit oss an idén om ”ethical accountability” tror vi att deltagarstyrd och tvärvetenskaplig forskning blir lättare genomförbar. 

Vi arbetar med och utvecklar projekt inom flera områden: 

  • Accounting Principles and Judgement
  • Accounting of Currency Translations
  • The Role of TQM in Changing Accountability of the Local Governments
  • Sociala investeringar

Område