Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Äldreforskning


Vi fokuserar på den äldre människan, anhöriga, vårdens ledning och organisering, vård- och omsorgspersonal samt vårdstudenter.

Andelen äldre människor ökar nationellt och globalt samtidigt som människor i arbetsför ålder som kan vårda minskar. Många äldre har hälsan i behåll och lever ett gott liv och är en tillgång i samhället. Men det finns också de som är i behov av vård, vilket innebär en utmaning för välfärdssamhället, vilket är grunden för vår äldreforskning.

Vår äldreforskning fokuserar på den äldre människan och de faktorer som har betydelse för den äldre människan. Därför inkluderas även anhöriga, vårdens ledning och organisering, vård- och omsorgspersonal och vårdstudenter i forskningen, som sker där vård för de äldre sker, exempelvis inom äldreomsorgen, hemsjukvården på sjukhus eller vårdcentraler.

Forskargruppen har flera projekt på gång i samarbete med kommuner, FoU Sjuhärad Välfärd samt lärosäten i Sverige och internationellt. Några exempel på projekt är om de äldres gener och livsstil samt kraftgivande samtal till de äldre och anhöriga. Vi forskar också om hemmastaddhet hos de äldre, vårdkedjan, multisjuklighet, urininkontinens, kronisk hjärtsvikt, demensvård, chefers beslutsfattande, sjuksköterskors och distriktssköterskors arbete, elektrodressen Mollii, telefonrådgivning, anhöriga till demenssjuka och framgångsrik implementering av kvalitetsregister.

Mål

Vår forskning har som mål att öka kunskapen om den äldre människan, i och utanför vården, och därigenom bidra till ett tryggt, säkert och värdigt åldrande. Forskningen beaktar också social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling för att bidra till en hållbar samhällsutveckling med hållbara välfärdstjänster.

Samverkan

Sammantaget om vinster med samarbete, är att det innebär att högskolan samtidigt säkrar sin position som en av landets ledande och mest framgångsrika högskolor, genom att samarbete bland annat leder till att öka andelen forskning och att fortsätta bygga kompletta akademiska miljöer. I vårt forskningssamarbete utmanas vi forskare, som har lett till en ökad kompetens, till ökat antal vetenskapliga publikationer, gemensamma ansökningar för externa medel. Bara det att skriva ansökningar i samarbete är resursbesparande och en styrka med gemensamma kompetenser. Ett samarbete är bevisligen på väg till att leda till en nyrekrytering av en nydisputerad. Samarbeten vi har kan leda till att fler doktorander antas vid vår akademi, finansierade av externa medel. Vinster är också att få influenser från andra lärosäten på forskning, som olika perspektiv på fenomen, design, metodval och synen vårdvetenskap. Våra samarbeten är också berikande, glädjefullt och inspirerande, vilket går i linje med en god arbetsmiljö. Forskningssamverkan i forskargruppen sker lokalt, regionalt, nationellt och internationellt inom området Människan i vården, vilket går i linje med verksamhetsplan 2018-2020 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.

Område

Vad kallas en äldre människa?


Dement, klient, brukare - vad vill du kallas när du blir gammal? Docent Karin Josefsson, forskare vid högskolan, berättar varför det är viktigt att fundera hur vi pratar om äldre människor.

Forskningssamarbete med Skövde


Högskolorna i Borås och Skövde driver ett strategiskt forskningssamarbete som Västra Götalandsregionen delfinansierar. Syftet är att bygga kraftfulla gemensamma forskningsmiljöer. Ett tema inom samarbetet är Vård och välbefinnande.