Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Förbränning och termiska processer


Förbränning är idag en av de viktigaste industriella processerna som finns för att omvandla kemiskt bunden energi till värme.

Askor och Anita Pettersson

Inom resursåtervinning används till exempel förbränning för att ta hand om avfall från hushåll och industri och samtidigt kunna nyttiggöra energin.

I Sverige används energin på flera sätt; dels som elektricitet, dels i form av fjärrvärme samt som processånga. Vid förbränningen är det främst de kemiska ämnena kol, syre och väte som reagerar och bildar koldioxid och vattenånga. Emellertid sker även andra reaktioner beroende på vilka andra ämnen som finns närvarande i bränslet.

Forskargruppen inom förbränning och termiska processer arbetar främst med forskning och utvecklingsfrågor relaterade till förbränning och samförbränning av biomassa och avfall. Bland annat så undersöks det hur askan varierar och hur mycket avlagringar som bildas för olika betingelser (till exempel luftöverskott och temeratur). Forskargruppen verkar i samarbetsprojekt med stor industriell relevans. Målen är att optimera effektiviteten och ekonomin för kraft- och värmeanläggningar samt minimera användningen av naturresurser och miljöpåverkan. Gemensamt för de arbeten som utförs är att resultaten till stor del är baserade på försök i kommersiella anläggningar. Inom gruppen finns också erfarenhet av förgasning av olika typer av material, främst biomassa och svartlut. Där har forskning bedrivits på grundläggande nivå för att ta fram kinetikuttryck där även transportegenskaperna är medtagna. Förgasning av avfall och biomassa är det område där vi expanderar.

Område