Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Hupp - Högre utbildning, praxis och politik


Hupp tar övergripande utgångspunkt i en tvärdisciplinär vetenskaplig bas av teoretiska och metodologiska frågor hemmahörande i pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, filosofi, psykologi och sociologi, vilket är tänkt att öppna för kritiska diskussioner om pedagogiska problemområden, forskningsfrågor, metoder och resultat.

Fönster

Inom Hupp arbetar forskare, universitetsadjunkter och doktorander enligt två linjer som ger både riktning och bredd: Den ena linjen omfattar kritiska frågor om den högre utbildningssektorns successiva omvandling. Frågorna knyter till teorier om ’global’ kunskapsekonomi och ’New Public Management’, men också till senare års nationella utbildningspolitiska strömningar. Här studeras hur denna omvandling påverkar högskolans uppdrag, skilda praktiker och ”New Public Good”. Specifikt läggs fokus på forskningsfrågor om policy och institutionell förändring, akademiskt arbete och legitimitet samt profession.

Den andra linjen berör forskningsfrågor som knyter till högskolepedagogiskt utvecklingsarbete. Den högskolepedagogiska forskningen innefattar frågor om lärande relativt individ, kultur och kontext samt lärar-, lednings- och studentperspektiv. Exempelvis lyfts forskningsfrågor om forsknings- och utbildningspraktik samt studenttransformationer och bedömning.

Vid varje tillfälle presenteras ett av deltagarnas arbetsprojekt, arbetsmanus eller problem och gruppen bidrar gemensamt till vidareutveckling genom kritiska synpunkter och förslag. Seminariekulturen är öppen, inkluderande med det gemensamma målet att fördjupa pågående forskningsarbete.

Hupp sammankallas av forskningsledaren varannan torsdag.

 

Journal of Praxis in Higher Education

Tidskriften är högskolans första pedagogiska tidskrift, med ett tema som både nationellt och internationellt knyter till pedagogiskt arbete, till högskolepedagogiska frågor, lärarutbildning och lärarprofession, men också till kritisk högre utbildningsforskning. Tidskriften har sin bas i en stark internationellt forskningstradition samt internationellt hög-renommerade forskare via vår Editorial Board och vårt nätverk av seniora reviewers.


Editorial Team

Editor-in-Chief: Petra Angervall
Senior editors: Kathleen Mahon, Marcus Agnafors, David Hoffman
Assistant editor: Melina Aarnikoivu

Område