Huvudmeny

Logistik


Logistikforskningen bygger på ingenjörsvetenskaplig grund och utgår från logistiken som en naturlig del i försörjningskedjor.

Effektiva, säkra och hållbara logistiklösningar har blivit allt viktigare för företag och organisationer inom den globala och nationella handeln med varor och tjänster. Ett ökat intresse för effektiva, säkra och miljömässigt hållbara transporter, konsumentintresse för säker och hållbar produktion, samt ökade legala krav kring miljöpåverkan, säkerhet och spårbarhet har medfört nya utmaningar och konkurrensfördelar för företag inom nationella och internationella försörjningskedjor.

Logistikforskningen vid sektionen för Ingenjörsvetenskap bygger på ingenjörsvetenskaplig grund och utgår från logistiken som en naturlig del i försörjningskedjor. Forskningen omfattar följande områden
•    Risk och säkerhet inom logistik, transport och lagring
•    Godstransporter
•    Miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet
•    Lager och produktionsstyrning (LEAN-management)
•    Informations och kommunikationsteknik (IKT)
•    E-handel

Forskningen bedrivs genom samverkan mellan industri, akademi och samhälle (tripple helix) med målsättningen att sprida kunskap från akademin till samhället. Genom forskning- och forskningsrealterad undervisning ger sektionen stöd till företag, samtidigt som nya teoretiskt baserade modeller skapas vilka kan användas vid utveckling av säkra och hållbara logistiksystem inom näringslivet. Utifrån ett systemperspektiv och teorier inom hållbar logistik, säkerhet, riskhantering, IKT-teknik skapas logistikbaserade modeller för ökad säkerhet, effektivitet, hållbarhet, integration och kommunikation inom försörjningskedjor.

Sektionens medvetna fokusering på risk/säkerhet och bygglogistik samt e-handel är grundad i högskolans tradition att kombinera teknik och ekonomi. Denna fokusering utgår från sektionens strävan att bli det ledande kompetencentret i Sverige inom områdena ”Supply chain risk management” samt e-handel (”e-commerce”) baserat på ett samarbete med näringsliv, högskolor och universitet, och forskningsinstitut. Samtidigt gör fokuseringen sektionens forskning unik i relation till forskning inom logistik och supply chain management (SCM) som bedrivs vid andra forskningsinstitutioner.

Forskningssamverkan

Sektionen för ingenjörsvetenskap har ett välutvecklat nätverk för forskningssamverkan. Regional och lokal samverkan sker med akademier vid Högskolan i Borås, samt företag och organisationer inom privat och offentlig verksamhet. Nationellt bedrivs samverkan med institutioner och avdelningar vid andra universitet, högskolor, och forskningsinstitut. Internationellt samverkar sektionen med länder som t.ex. Finland, Norge, Danmark, Island, Malaysia, England, Scottland. Samverkan mellan sektionens forskare och andra forskare sker både i form av samordnade aktiviteter och genom aktiviteter relaterade till enskilda forskare.