Huvudmeny

PAUS - Pedagogiskt Arbete i Utbildning och Samhälle


Forskningen adresserar pedagogiskt/didaktiska och utbildningsvetenskapliga frågor.

Skolmiljö

Forskargruppen PAUS bildades 2013. Forskningen i gruppen omfattar alltifrån praktiknära studier till studier kring kunskapsprocesser, utbildningsreformer och lärarprofessioner, inom hela utbildningssystemet.

PAUS mål är att ge både kritiska och konstruktiva bidrag till kunskapen om pedagogiska och didaktiska  verksamheter och deras dynamik, sociala och politiska inbäddningar och verkningar i den samhälleliga kontexten. Gruppen präglas av ett intresse för både teoretisk och metodologisk nydaning, likväl som för empirisk forskning. En viktig verksamhet för PAUS är de gemensamma seminarierna, där kritisk diskussion och kollektiv kunskapsutveckling är centralt.

Tre delområden är särskilt framträdande i gruppens forskningsaktiviteter:

Lärarutbildning och lärarprofession

Forskningen kring lärarutbildning och lärarprofession är en vital del av gruppens forskningsaktiviteter. I PAUS återfinns både större nationellt och europeiskt finansierade grundforskningsprojekt och mindre fallstudier. Forskningen kring lärarutbildning och lärarprofession omfattar både studier av praktiker och utfall och har en bredd både i fokus (exempelvis styrning, professionalisering, bedömning) och i teoretiska infallsvinklar. Forskningen har aktualitet och relevans som gemensam nämnare.


Skolforskning – ledning, undervisning och lärande

Forskning rörande skolan är ytterst central och har hög relevans för lärarutbildningens forsknings- och kompetensförsörjning, både lokalt, nationellt och internationellt. I PAUS återfinns forskning både med ämnesdidaktiska och allmändidaktiska infallsvinklar, samt forskning som rör frågor kring fostran, läroplan, ledning och ledningsuppdrag inom skolan. Utifrån olika pedagogiska och didaktiska teoritraditioner bedrivs forskning från förskola och fritidshem till högre utbildning. Forskningen rymmer både grundforskning och mer tillämpade forskningsansatser vilket har möjliggjort både lokala och regionala samverkans- och utvecklingsprojekt.

Högre utbildning och högskolepedagogik

Forskningen inom området bedrivs utifrån flera olika metodologiska utgångspunkter och med varierande fokus. PAUS flervetenskapliga ansats möjliggör kritiska och konstruktiva perspektiv på en rad olika frågor om det högre utbildningssystemet och dess verksamheter. Inom högre utbildning fokuseras bland annat policystudier, kunskapsorganisering, marknadisering och internationalisering. Forskningen om högskolepedagogik rör bland annat professionsutveckling, yrkesetik och identitet, undervisning och lärande. 

Samverkan, nätverk och forskningskommunikation

Gruppens medlemmar bedriver forskningsprojekt både av mer lokal art och i samverkar med en rad internationella och nationella nätverk.

Några exempel på forskningssamverkan är:

Forskargrupper:

 • PAGE (Power and Agency in Education), Göteborgs Universitet
 • SMED (Studies of Meaning-Making in Educaional discourses), Uppsala Universitet
 • STEP (Research Unit for Studies in Educational Policy and Educational Philosophy), Uppsala Universitet
 • NTNU, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Trondheim,
 • DPU, Institutt för Uddannelse och Pedagogik, Aarhus Universitet, campus Köpenhavn
 • Pedagogy, Education and Praxis (PEP)
 • Nordiskt Nätverk i Auktionsforskning (NNAF)

 

För mer specifik information se respektive forskares profilsida.

Viktiga arenor för forskningskommunikation och konferenspresentationer för gruppens medlemmar är:

 • European Early Childhood Educaion Research Asossiation (ECERA)
 • European Educaional Research Association (ECER)
 • European Educaional (EECERA)
 • Nordic Educational Research Association (NERA)
 • Swedish Educational Research Association (SWERA)

Område

Forskare/medarbetare