Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Handel och IT


Med stark regional förankring samt utifrån ett nationellt och internationellt behov bedriver högskolan forskning med inriktning mot Handel och IT inom ämnena företagsekonomi, informatik och datavetenskap. Forskningen kännetecknas av nära samverkan med näringslivet och en hög andel externfinansierade projekt.

Läs mer
Handel och IT

Om vår forskning

Handel och IT omfattar det forsknings- och praktikfält där näringsliv, offentlig sektor och akademi möts för att utveckla digitala innovationer avseende tjänster och produkter. Området intresserar sig särskilt för relationer mellan kund/konsument och leverantörer samt hur den snabba tekniska utvecklingen förändrar och skapar nya relationer.

IT möjliggör en ökad integrering mellan kunder/konsumenter och leverantörer. Det innebär att innovativa tjänster och produkter kan utveckla affärsrelationer inom "business-to-business" och "business-to-consumer”. Det innebär också att innovativa tjänster och produkter kan utvecklas för att stödja kommunikationen mellan myndigheter och medborgare.

Området anlägger ett kritiskt perspektiv som inkluderar flera utgångspunkter. Det innebär att den forskning som bedrivs inte ensidigt utgår från ett leverantörsperspektiv utan inkluderar ett även perspektiv utgående från kunder, konsumenter och medborgare. Genom att anlägga ett mutli-perspektiv skapas förutsättningar för att utforma digitala tjänster och produkter som kan skapa både leverantörs- och kundnytta och som utmärks av flervetenskap. Området har ett särskilt intresse av utveckla metoder, modeller och algoritmer för utveckling, användning, förvaltning och utvärdering av digitala tjänster och produkter. 

Forskargrupper

Centrumbildningar

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/medarbetare