Huvudmeny

2013-02-08 InnovationLab deltar vid utvecklandet av handelslabb

Sjuhärads Kommunalförbund finansierar forskningsprojektet som syftar till att bygga upp och pröva en testlaboratorieverksamhet som ska bidra till en innovativ och hållbar handel, främst med fokus på hur tekniska och digitala lösningar kan designas för att stödja kunder i dess beslut och handlande. Projektet genomförs under år 2013.

Övergången till det digitala samhället utgör en stor samhällsförändring och är en transformation som handeln inte bara påverkas av utan också bidrar till. Med internets inträde har handeln fått ett allt större inslag av nya affärsmodeller och handelsformer där digitalisering spelar än större roll. Smarta mobiltelefoner gör t.ex. att internet idag integreras i allt högre utsträckning med fysiska butiker och gränsen mellan vad som tidigare kategoriserats som e-handel och fysisk butikshandel blir otydligare och i många fall, ointressant. I varje fall för konsumenten som förutsätter att handelsföretagen agerar på liknande sätt, oavsett vilken inköpskanal som väljs. Fler och fler konsumenter använder idag också de smarta mobiltelefonerna och läsplattorna i samband med både köp och konsumtion och skaffar sig många gånger ett kunskapsövertag. Digitaliseringen påverkar således handeln i allt högre takt och utmaningarna är många. Bl.a. kommer förändringen att få betydelse för kundmöten, tjänsteutbud, distribution och leverans, handelsplatser, städer och arbetsplatser.

För att möta en sådan utmaning och samtidigt försäkra att aktiviteterna inom ramen för handelslaboratoriet vilar på vetenskaplig grund, ska verksamheten utvecklas och prövas. Under projektets gång ska vi ta fram en detaljerad verksamhetsbeskrivning och initialt hålla ett antal workshops med handelsföretag där krav och forskningsbehov belyses. I samarbete med InnovationLab kommer ett laboratorium sedan att byggas upp där något eller några pilotprojekt kan genomföras. Projektet skall ha en styrgrupp bestående av föreståndaren för SIIR och InnovationLab samt prefekten vid Handels- och IT-högskolan vid Högskolan i Borås. Till projektet kopplas också en referensgrupp samt ett vetenskapligt råd. Rådet har till uppgift att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten och möjligheterna att bedriva kvalificerad handelsforskning. Genom att skapa ett labb för handel skapas möjligheter för regionens företag att i samverkan med akademin finna innovativa lösningar som kan bidra till uthållighet och konkurrensfördelar. Vi tror att samsyn och samverkan mellan flera aktörer är en förutsättning för tillväxt och utveckling. Inom ramen för projektet vill vi därför bygga ett innovationskluster av ett antal handelsföretag från Sjuhäradskommunerna.

Inom ramen för projektet tar vi gärna emot förslag och idéer från företag. Det finns också möjlighet att delta i några av de workshops som kommer att genomföras. Företräder du ett företag och har intresse av samverkan, kontakta oss gärna på siir@hb.se