Huvudmeny

ARENA


Arenovation är ett Vinnova-finansierat forskningsprojekt hos Innovation Impact där Högskolan i Borås är en viktig medverkande partner genom professor Olov Forsgrens forskningsansvar i projektet. Detta är ett projekt kring användningen av teknologi och utvecklingen av tjänster för att ytterligare förstärka besökarnas upplevelser före, under och efter ett arenabesök och hur detta kan leda till nya produkter, företag och tillväxt.

Startdatum

2008-07-01

Slutdatum

2010-06-30

Inom projektet Arenovation utvecklas nya användardrivna tjänsteinnovationsprocesser med fokus på sport- och kulturarenan på regional, nationell och internationell nivå. Projektet bygger på kraftsamling i ett antal svenska regioner och i Beijing, Kina med många samarbetande aktörer. Arenabesökarna kommer att medverka i alla faser av tjänsteutvecklingen för att utveckla generaliserbara tjänsteinnovationsprocesser samt för att utveckla nya tjänster och verksamheter. Tjänsteinnovationsprocessen utgår från en målbild om skarp utveckling av tjänster där forskningens roll framförallt är att ta hand om de problem som dyker upp där ny kunskap behövs i realtid under det att tjänsteinnovationsprocessen pågår.

Genomförandet baseras på att ett stort antal aktörer har knutits till projektet för att ge en bred behovsbakgrund och en stor användarpopulation. Projektets angreppssätt bygger på att utvecklingen inom området ska baseras på lokalt och regionalt förankrade incitament och drivkrafter. Arbetssättet bygger på interaktion, värdering, feedback och iterativ vidareutveckling i tät samverkan mellan användare, forskare, tjänsteföretag och leverantörer i en ny metod från idéskapande till forskning, utveckling, implementering och affärsutveckling. Genom nära samarbete med användarna prövas nya former och metoder för tjänsteutveckling i skarpa projekt som utvecklas i matchningssituationen mellan behov och tjänst.