Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Användningen av ledningssystem och nyckeltal för organisering och kontroll:


En studie i hur dessa tolkas och ageras i praktiken med konsekvenser för individ, organisation och samhälle.

Startdatum

2014-03-31

Slutdatum

2018-03-31

Intresset för ledning och kontroll via ledningssystem och nyckeltal ökar stadigt inom både offentlig förvaltning och privat näringsliv. Denna utveckling stämmer väl överens med traditionell verksamhetsutveckling där så kallad evidensbaserad kunskap ges stor vikt för ledning och beslut.

Trots detta är kunskapen om hur människor i praktiken tolkar och använder information från sådana tekniska system starkt begränsad. Exempel på frågor som sällan ställs men som har stor inverkan på verksamheten är: hur omtolkas och anpassas information från ledningssystem och nyckeltal till lokala kontexter och intressen? varför är viss information betydelsefull i vissa sammanhang men inte i andra? hur selekteras den? varför ignoreras och ibland förvanskas den?

Vi vet heller inte hur sådan information över tid vävs samman med annan information i det dagliga arbetet, där människor ständigt skapar och omskapar sin förståelse av sin verksamhet, vilket får konsekvenser i beslut och handling. Syftet med detta forskningsprojekt är att öka med både praktik- och forskningsnära kunskap.

Genom etnografiskt inspirerade fallstudier där observationer, skuggning, intervjuer, samt inläsning av dokumentation ingår kommer medarbetare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ringhals och IKEA följas på nära håll och hur de skapar, tolkar och använder information från ledningssystem och nyckeltal i deras dagliga verksamhet.

Studien förväntas öka kunskapen om- och förståelsen för komplexiteten i att styra och leda verksamheter med stöd utav ledningssystem och nyckeltal då dessa ständigt tolkas och omtolkas för att passa lokala intressen och kontexter i verksamheten. Denna översättningsprocess kan, genom beslut och handling, ge både förväntade och oförväntade resultat i verksamheten i termer av lönsamhet, säkerhet, tillförlitlighet, kvalitet, effektivitet och hållbarhet; något som inte bara påverkar individen och organisationen utan även samhället i övrigt.