Huvudmeny

Barns och ungas rättigheter och behov som närstående till en allvarligt skadad eller sjuk patient


Projektet, som är ett samarbetsprojekt, är en kartläggning av hälso- och sjukvårdens rutiner och uppfattningar beträffande barns rättigheter och grundläggande behov då barnets föräldrar/närstående är allvarligt fysiskt sjuka/skadade, har missbruksproblem eller har drabbats av en psykisk sjukdom

Startdatum

2011-06-01

Syftet är att beskriva hur barn och unga i egenskap av närstående till patienter uppmärksammas. Målet med projektet är att identifiera områden där barns och ungas behov av delaktighet skulle kunna tillvaratas på ett bättre sätt.
Sjuksköterskor och läkare inom Sluten vård och Primärvård samt Skolsköterskor ombeds fylla i ett frågeformulär som handlar om hur de arbetar med barns och barnbarns rättigheter och grundläggande behov när barnets föräldrar/närstående är allvarligt sjuka eller skadade. Materialet kommer att analyseras med hjälp av beskrivande och jämförande statistik.

Resultatet kommer att redovisas i en skriftlig rapport samt som en vetenskaplig artikel. FOU Sjuhärad Välfärd har gjort så att projektet blivit möjligt genom att bidra med Statistisk support genom Göran Jutengren samt med ekonomiskt support till en månads forskning där förberedelser inför studien genomfördes.

Områden

Samarbetspartner