Huvudmeny

Bedömning för lärande


Utgångspunkten för projektet är att fyra kommuner, trots likheter vad avser storlek, befolkningsstruktur, arbetsmarknad m m uppvisar avsevärda skillnader när det gäller elevernas prestationer. Syftet med projektet är att utforska, förändra och utveckla den pedagogiska verksamheten med avsikt att optimera betingelserna för lärarnas bedömning liksom för elevernas lärande med därpå följande förbättrade elevresultat.

Startdatum

2009-06-01

Syftet med projektet är att utforska, förändra och utveckla den pedagogiska verksamheten med avsikt att optimera betingelserna för lärarnas bedömning liksom för elevernas lärande med därpå följande förbättrade elevresultat.

Projektet vilar på Basil Bernsteins pedagogiska teori, i vilken undervisningsnära frågor samt villkor för elever som inte har en akademisk bakgrund i sin hemmiljö, beaktas. Projektet är treårigt och involverar fyra kommuners 7-10-skolor. I detta deltar lärare, utvecklingsledare, rektorer och elever. Från Högskolan i Borås ingår vetenskaplig ledare, forskare och så kallade utmanare, samt eventuellt studenter.

Lärarna i projektet kommer att diskutera, pröva elevmeriterande aktiviteter i undervisning, samla information samt analysera sin undervisning. Forskare och utmanare kommer att diskutera med lärar- och rektorsgrupper samt bidra med ämnesdidaktisk kompetens, vetenskapliga begrepp och texter. En del av arbetet och diskussionerna kommer att ske via en gemensam digital plattform. Andra inslag kommer att utgöras av att de aktuella lärarna inbjuds till föreläsningar på Högskolan i Borås eller att man i projektets styrgrupp deltar gemensamt i forskarkonferenser.

Forskaren kommer att bidra med teoretiska aspekter för vägledning av pedagogiska val, samt följa, analysera, dokumentera och utvärdera projektet. Vid projektets början finns dokument tillgängliga i form av lärardiskussioner från tidigare kompetensutvecklingsdagar, konkretiserade kursplaner, kvalitetsrapporter och betygsstatistik.

Projektet tar som sin utgångspunkt relationen mellan undervisning, elevers fördjupade lärande och bedömning, d.v.s. inte bedömningsföreteelsen isolerad.