Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Bränsleanalys anpassad till förgasning - analys av förgasningsråvara


Projektet går ut på att undersöka och eventuellt föreslå ett antal kompletterande bränsleanalyser anpassade för förgasning. Analyserna syftar till att bedöma råvarans beteende i förgasningsprocessen och därigenom möjliggöra ett välgrundat val av råvara och processparametrar. Förgasning kan ske i olika reaktorer. Detta projekt begränsas till fluidbäddreaktorer. De bränslen som används är barkpellets, träbränsle, halmpellets och avfallspellets.

Diarienummer

513-11-62

Startdatum

2011-05-10

Slutdatum

2012-10-12

Vid storskalig förbränning kan ett bränsles beskaffenhet påverka t.ex. verkningsgrad, risk för påslag/korrosion, risk för förgiftning av nedströms katalysatorer, och dimensioneringsbehov av adsorberande/absorberande ämnen för gasrening. För att kunna förutse detta behöver man tillgång till lämpliga bränsleanalyser. Den enklaste analysen är att mäta fukthalten hos bränslet. Den tillsammans med värmevärde och askhalt ger bränslets energiinnehåll och är därför avgörande för priset på bränslet. Ibland bestämmer man också halten flyktiga ämnen. En lite mer genomgripande analys är att fastslå den brännbara delens beståndsdelar, såsom kol, väte, kväve, svavel m.fl. På så vis kan man bl.a. få en bild av behovet av gasrening och risken för svavelsyrakondensation. Risken för påslag på tuber i de värmeväxlande delarna i pannan påverkas av bränsleaskans sammansättning och bränslets klorinnehåll. Därför analyseras ibland huvudelementen såsom alkalimetaller i det inaskade bränslet. Slutligen kan man göra en analys av det inaskade bränslets innehåll av spårämnen varav tungmetaller kan röna särskilt intresse ur utsläppssynpunkt.