Huvudmeny

Den militära akutsjukvårdens kunskapsområde

Startdatum

2012-09-05

Projektets övergripande syfte är att beskriva erfarenhet av sjukvårdens civila och militära kontext samt undersöka skillnader och likheter mellan dessa. De frågor som har undersökts är: (1) Vad har militär personal och medicinalpersonal för bild av akutsjukvård i fält? (2) Hur skiljer sig bilden åt mellan dessa grupper? (3) Hur påverkar personalens internationella erfarenhet uppfattningen av akutsjukvård i fält? I huvudsak har fenomenografiska metoder använts, med intervjuer av officerare och militär sjukvårdspersonal.

Projektet har utgjort ett avhandlingsarbete med doktoranden inskriven vid Institutionen för medicinsk pedagogik, Hälsouniversitetet, Linköping. Lars Lundberg och Anders Jonsson från PreHospen har varit biträdande handledare. Avhandlingen försvarades i november 2014.