Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Expertis, Auktoritet och Kontroll på Internet (EXAKT): en studie av formandet av källkritik i webb 2.0-miljöer


EXAKT-projektet utforskar hur människor upprätthåller förtroende för kunskapens auktoritet i webb 2.0-redskap när t.ex. författares formella expertis kan ifrågasättas och där kontrollen av information i vissa fall sker efter snarare än före publicering.

Startdatum

2008-02-01

Slutdatum

2012-12-31

Wikipedia och bloggar används allt mer av gymnasieelever samtidigt som lärare och bibliotekarier ofta lyfter fram att elever har svårt för att föra källkritiska resonemang. Det behövs en bättre grund för att förstå hur elever närmar sig dessa redskap som resurser för lärande så att skolor kan utveckla metoder för att bättre stötta eleverna. Studier inom pedagogik och biblioteks- och informationsvetenskap har visat att elever upplever svårigheter när det gäller att göra källkritiska bedömningar.

Tre aktörsgrupper som berörs av användningen av webb 2.0-redskap i skolan studeras i projektet: konsumenter (gymnasieelever), förmedlare (lärare och bibliotekarier) och producenter (författare på Wikipedia och i bloggar). För att erbjuda en mångfasetterad förståelse för hur aktörerna formar källkritiska bedömningar i förhållande till webb 2.0-resurser används ett antal olika metoder, t.ex. fokusgrupper, intervjuer, webbenkäter, bloggdagböcker och textanalys av facktidskrifter och av wiki- och blogginlägg. Projektet inkluderar också en studie av hur de materiella egenskaperna hos wikis och bloggar påverkar trovärdighet. Denna studie av interaktionen mellan lärande och nya redskap för informationssökning kommer att bidra med ny teoretisk och empirisk förståelse som har praktisk betydelse för skolor och bibliotek. 

Projektet leddes av professor Olof Sundin, som vid tillfället var anställd vid Göteborgs universitet och Högskolan i Borås. I projektet deltog även professor Mikael Alexandersson, då vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.