Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Förbehandlingstekniker för biologisk behandling av svårnedbrytbara material


Projektet utgör en studie av termisk och kemisk förbehandling av ämnen/substrat som är svåra att omsätta för att uppnå ett ökat biogasutbyte under efterföljande rötning. Det övergripande målet med projektet är att öka effektiviteten av biogasutvinning med upptill 50 procent genom att förbehandla svårnedbrytbara avfallsfraktioner i ett separat processteg.

Diarienummer

210-08-62

Startdatum

2008-01-07

Slutdatum

2010-01-06

Bild på process för framställning av biogas eller bioetanol.

Bild på reaktor, pilotanläggning.Biologisk nedbrytning av organiskt avfall från hushåll och industri till biogas används redan idag. Tekniken är mycket viktig för att kunna uppnå de miljömål som samhället har gällande en hållbar utveckling och för ett fossilbränslefritt samhälle. Samtidigt innebär tekniken omfattande investeringar i anläggningar som måste drivas mot en maximal belastning och optimerad produktion. Att erhålla en ökad mängd biogas ut samma mängd substrat kan vara av avgörande betydelse. För att möjliggöra en kraftigt utbyggd biogasproduktion är också nya potentiella substrat av stort intresse. Ett sätt att uppnå detta är att förbehandla substratet, vilket idag är ett område där mer kunskap behövs.

Skiss över reaktor.Detta projekt avser att fokusera på att undersöka och optimera olika behandlingsmetoder för i första hand homogena men svårnedbrytbara avfallsfraktioner för att med avsikten att uppnå en effektiv biogasproduktion. Resultatet kan leda till nya ekonomiskt mer slagkraftiga biogasanläggningar med kapacitet att behandla råvaror som hittills varit svåra att ta hand om, men också ökat utbyte av befintliga substrat. I projektet kommer man att arbeta fram metoder för att karaktärisera substraten före och efter förbehandling i syfte att öka förståelsen för vad som sker. Ökade kunskaper om substratens karaktär är av stor vikt även för andra tillämpningar.

Slutrapport