Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Industrial Graduate School in Digital Retailing (INSiDR)


Svenska handelsföretag behöver kunskap och kompetens som stärker deras konkurrenskraft på den globala marknaden där digitaliseringen går i snabb takt och förändrar förutsättningarna. Därför startar Högskolan i Borås, Jönköping University och Högskolan i Skövde, med stöd av KK-stiftelsen, företagsforskarskolan INSiDR med fokus på digital handel.

Digital handel

Diarienummer

FO 2018/9

Startdatum

2018-01-03

Slutdatum

2024-02-01

Doktoranderna kommer att ta sig an forskningsfrågor kopplade till de företagsutmaningar som den digitala omvandlingen av handelsbranschen medför. Till exempel behöver alla aktörer i handeln bli bättre på att förstå och förutsäga konsumentbeteenden för att kunna utforma och vidareutveckla framgångsrika affärslösningar.

Både Högskolan i Borås, Jönköping Universityoch Högskolan i Skövde bedriver sedan tidigare forskning och utbildning med nära samverkan mellan företagsekonomi, med inriktning mot marknadsföring, och informatik/datavetenskap, med fokus på dataanalys. Ett gemensamt styrkeområde för de båda lärosätena är digital handel. Doktorandernas avhandlingsprojekt grundas både i den forskning som bedrivs vid lärosätena och i de specifika frågeställningar som projektets företagspartners har identifierat.

Förberedelserna för forskarskolan börjar i mars 2018 och den första kullen, bestående av cirka tio doktorander, kommer att påbörja sina forskarstudier under hösten. De flesta doktoranderna kommer att vara anställda av de företag som ingår i projektet och ägna 80 procent åt sina forskarstudier. Resterande 20 procent arbetar de på företagen.

Projektet INSiDR (Industrial Graduate School in Digital Retailing) finansieras med 21,6 miljoner kronor från KK-stiftelsen, samt motsvarande belopp från de deltagande företagen. 

Hittills är följande företag klara för projektet: Ellos Group, Eton, Frankenius Equity, Odyssey, Hall Media, Pulsen Retail, Smartster, Sparbanken Sjuhärad och Viskan System AB. Projektet löper från 1 mars 2018 till 28 februari 2024, eller 2026 om en andra omgång doktorander antas 2020. 

Huvudsökande för projektet är Jönköping University, där Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samarbetar, samt Högskolan i Skövde. Projektägare är Högskolan i Borås och företagsforskarskolans drivs och administreras huvudsakligen från Borås, med vetenskaplig ledning från alla lärosäten.