Huvudmeny

Industrial Graduate School in Digital Retailing (INSiDR)


Svenska handelsföretag behöver kunskap och kompetens som stärker deras konkurrenskraft på den globala marknaden där digitaliseringen går i snabb takt och förändrar förutsättningarna. Därför startar Högskolan i Borås och Jönköping University, med stöd av KK-stiftelsen, företagsforskarskolan INSiDR med fokus på digital handel.

Digital handel

Startdatum

2018-01-03

Slutdatum

2024-02-01

Doktoranderna kommer att ta sig an forskningsfrågor kopplade till de företagsutmaningar som den digitala omvandlingen av handelsbranschen medför. Till exempel behöver alla aktörer i handeln bli bättre på att förstå och förutsäga konsumentbeteenden för att kunna utforma och vidareutveckla framgångsrika affärslösningar.

Både Högskolan i Borås och Jönköping University bedriver sedan tidigare forskning och utbildning med nära samverkan mellan företagsekonomi, med inriktning mot marknadsföring, och informatik/datavetenskap, med fokus på dataanalys. Ett gemensamt styrkeområde för de båda lärosätena är digital handel. Doktorandernas avhandlingsprojekt grundas både i den forskning som bedrivs vid lärosätena och i de specifika frågeställningar som projektets företagspartners har identifierat.

Förberedelserna för forskarskolan börjar i mars 2018 och den första kullen, bestående av cirka tio doktorander, kommer att påbörja sina forskarstudier under hösten. De flesta doktoranderna kommer att vara anställda av de företag som ingår i projektet och ägna 80 procent åt sina forskarstudier. Resterande 20 procent arbetar de på företagen.

Projektet INSiDR (Industrial Graduate School in Digital Retailing) finansieras med 21,6 miljoner kronor från KK-stiftelsen, samt motsvarande belopp från de deltagande företagen. 

Hittills är följande företag klara för projektet: Ellos Group, Eton, Frankenius Equity, Odyssey, Hall Media, Kvdbil, Pulsen, Smartster, Sparbanken Sjuhärad och Viskan System AB. Projektet löper från 1 mars 2018 till 28 februari 2024, eller 2026 om en andra omgång doktorander antas 2020. 

Huvudsökande för projektet är Jönköping University, där Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samarbetar i projektet. Projektägare är Högskolan i Borås och företagsforskarskolans drivs och administreras huvudsakligen från Borås, med vetenskaplig ledning från båda lärosätena.

Externa forskare

  • Tomas Müllern, professor vid Jönköping University

Områden

Centrumbildningar

Samarbetspartner