Huvudmeny

Inkluderande lärmiljöer


Syftet med programmet Inkluderande lärmiljöer är att på olika organisatoriska nivåer utveckla kunskaper, förhållningssätt, arbetsmetoder och system för att åstadkomma goda förutsättningar för barns och elevers lärande i de sju kommuner som deltar.

Startdatum

2017-01-01

Slutdatum

2019-12-31

Under hösten 2016 har ett samarbete påbörjats mellan RCIW och Ifous i Stockholm. Ifous står för Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola och är ett fristående forskningsinstitut.

För att främja samarbete mellan praktik och forskning och skapa förutsättningar för utbyte av erfarenheter och hållbara strukturer för verksamheten, har en grupp forskare från Högskolan i Borås engagerats för att stödja programmet vetenskapligt och genomföra ett antal forskningsstudier i de sju kommunerna.