Huvudmeny

Innovationsplattform Borås


Innovationsplattform Borås (IPB) utgör fortsättningen på ett långsiktigt samarbete mellan Högskolan i Borås och Borås stad, ”Partnerskap för hållbar stadsutveckling”, ett partnerskap som etablerades för flera år sedan. I samband med en ansökan till Vinnova om utveckling av innovationsplattformar för ”hållbara attraktiva städer” formaliserades detta samarbete genom Innovationsplattform Norrby, vilket också inkluderat SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Vinnova, en statlig myndighet med syfte att stödja innovationer och tillväxt, bidrog med finansiering av fyra plattformar: Borås, Göteborg, Lund och Malmö under perioden 2013-2105.

Startdatum

Innovationsplattform Norrby satte fokus på stadsdelen Norrby, en stadsdel i Borås med ca 4000 invånare som har karaktär av miljonprogramsområde i flera avseenden. Till skillnad från det gängse mönstret ligger dock Norrby centralt i staden, ca 500 m gångväg till centrum. Här finns ett område som omfattar ca 5 hektar och som så småningom ska bebyggas. Inledningsvis var det starkt fokus på byggnation men efterhand kom alltmer uppmärksamhet riktas mot att den nära kopplingen mellan boende, arbete och sociala aspekteter.

Under perioden 2013-2015 arbetades dels med att vidareutveckla samverkan och samarbete som var väldigt framgångsrikt och berikande, dels viss forskning inom olika tematiska områden (s.k. arbetspaket):

  1. Den biobaserade staden, med fokus på byggtekniska frågor om bygg och material, återvinning och kretsloppslösningar.
  2. Affärsmodeller för boende med fokus på ekonomiska frågor, bland annat hur byggandet kan ske till rimliga kostnader så att människor har råd att bo i det planerande området. Hur kan byggprocesser blir mer kostnadseffektiva?
  3. Energieffektiv livsstil med fokus på energieffektiva lösningar men detta relateras också till frågan om hur det kan förenas med hög livskvalitet. 
  4. Inkluderande medborgarskap, baseras på tre delaspekter: utbildning, de äldres livssituation samt kultur. Här handlade det om att studera hur den sociala samvaron kan förbättras bland unga i skolan, äldres upplevelser av att gå från arbetsliv till pensionärsliv respektive hur kultur kan främja inkluderande medborgarskap.

Läs slutrapporten i högskolans databas Diva. 

I fas 2 (2016-2018) bidrar Vinnova med finansiering om gränsöverskridande samverkansprocesser med 2 milj./år. Avsikten är att inom Innovationsplattform Borås vidga och vidareutveckla nämnda arbete och erfarenheter. Dels stöds samarbete mellan nämnda innovationsplattformar (samt Sthlm som tidigare erhållit resurser), dels städers utveckling av tvärsektoriell samverkan och koordinering. ”En erfarenhet från innovationsplattformarnas verksamhet är att innovation inom stadsutveckling kräver en ny typ av samverkan. Eftersom stadens utmaningar är gemensamma, behöver en attraktiv stad skapas i samverkan mellan ett flertal aktörer med olika organisationsformer och -logiker, både inom politik, offentlig verksamhet, näringsliv, akademi, idéburen sektor och medborgare”. I vår ansökan har detta beskrivits i termer av ”Hållbar Stadsutveckling - från stuprör till process”. Vid HB inryms denna verksamhet i Centrum för hållbar samhällsbyggnad.

Projektledare

  • Carola Samuelsson, Borås stad.

Centrumbildningar