Huvudmeny

MEDEVAC (Medicinsk evakuering)

Startdatum

2012-09-05

Begreppet MEDEVAC (Medicinsk evakuering) används i militära samman­hang för att beteckna de transporter av skadade/sjuka som genomförs av kvalificerad sjuk­vårdspersonal med adekvat medicinsk utrustning. Den svenska Försvarsmakten har använt en integrerad intensivvårds­plattform, Life Support for Trauma and Transport (LSTAT), vilken är utvecklad av US Army.

Försvarsmakten är för svenska internationella insatser helt beroende av frivillig personal från den civila sjukvården. Det mesta av den medicinska utrustning som idag finns på fältsjukhus­nivån är fullt jämförbar med den utrustning som finns på de civila sjukhusen. Någon motsva­righet till LSTAT finns dock inte inom svensk civil sjukvård.

Det finns tidigare studier där LSTAT prövats på civila sjukhus för att transportera allvarligt skadade patienter från akutmottagningen till intensivvårdsavdelning eller operationssal. Någon studie av postoperativa transporter har dock aldrig tidigare utförts. En pilotstudie har genomförts på Sahlgrenska universitetssjukhuset, omfattande transport med LSTAT av patienter som genomgått elektiv hjärtkirurgi från Thoraxoperation till Thorax-IVA. De anestesi- och intensivvårdssköterskor som hanterat dessa patienter har besvarat frågeformulär om hur de upplevt LSTAT och dess funktionalitet. Resultaten har varit klart positiva. LSTAT har upplevt som en pålitlig och användarvänlig metod för övervakning och transport av intensivvårdspatienter.

Resultat har redovisats som poster på en internationell konferens.