Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Mötesplats Norrby II


En stor utmaning gäller hur människor i utsatta områden och stadsdelar kan och ges möjlighet att uppleva social delaktighet och samhörighet.

Startdatum

2016-10-01

Slutdatum

2017-12-31

Det finns erfarenheter i regionen av skilda former av mötesplatser i kommunal regi som syftar till att möjliggöra upplevelsen av social delaktighet för personer boende i områden som allmänt betraktats i termer av utanförskap. Viss forskning tyder på att människor i dessa områden upplever en stark inre identitet i området, det vill säga de trivs och upplever samhörighet, men det finns samtidigt en svag yttre identitet i betydelsen att människor i stadens övriga delar främst ser problemen i området. Ett sådant område, som ligger utanför storstadsregionerna men ändå har prägel av s.k. miljonprogramsområde, är Norrby i Borås. I Norrby-området har genomförts flera insatser i syfte att främja socialt och kulturellt deltagande. Ett forum för att skapa mötesplatser mellan människor är medborgarkontoret Norrby.

Övergripande frågor i projektet:

  • Vilka typer av insatser görs vid nämnda typ av mötesplats? Hur nyttjas de av de boende i området?
  • I vilka avseende upplevs de ha betydelse för människor inom boendeområdet – enligt personal och boende?
  • Hur främjar dessa mötesplatser den interkulturella dialogen mellan majoritets- och minoritetsbefolkning i staden?
  • I vilken form finns nära kopplingar och samverkan med civilsamhället?
  • Vilka utmaningar och utvecklingsmöjligheter är knuta till verksamheten?

Studien genomförs med stöd av VGR:s forskningsråd för interkulturell dialog - se vidare www.fid.nu (extern länk)