Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Nursing and caring in prehospital emergency care research: An integrative systematic review

Startdatum

2015-02-12

Slutdatum

2017-12-31

Det saknas forskningsöversikter som kartlägger prehospital vårdforskning generellt. Dessutom saknas forskningsöversikter av prehospital akutsjukvård. Bristen skapar oklarhet kring den forskning som gjorts avseende dess inriktning, omfattning och fokus. Syftet med denna litteraturgranskning är därför att undersöka tillgänglig forskning inom prehospital akutsjukvård/ambulanssjukvård med fokus på vårdvetenskaplig forskning (Caring Science). Peer reviewed artiklar i databaserna: Cinahl, PubMed/Medline, Web of Science, Scopus och Cochrene under senaste 10 år.

Externa forskare

  • Veronica Lindström, leg. SSK, Med.Dr, post.doc., Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för Omvårdnad, Samordnare Akademisk ambulans, Ambulanssjukvården i Storstockholm
  • Veronica Vicente, leg. SSK, Med.Dr, lektor, lektor, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, FoUU chef, AISAB Ambulanssjukvården i Storstockholm AB

Områden

Centrumbildningar

Samarbetspartner