Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Ökad fosforåtervinning från avloppsslam med kadmium-sänka genom en innovativ enstegs förbränningsprocess

Diarienummer

FO2017/19

Startdatum

2017-10-01

Slutdatum

2019-06-30

För att nå ett resurseffektivt samhälle måste materialloopar utvecklas. Fosforloopen är speciellt viktig för att säkerställa en hållbar matproduktion. Över 90% av den P-gödsel som används för matproduktion i världen kommer från fosforgruvor och enligt många experter räcker dessa gruvreserver endast 50 till 100 år. Fosforn från matproduktionen går via näringskedjan, genom människan till avloppet och fångas in i slammet. Slammet innehåller därför mycket fosfor och en del sprids i dag som gödsel på jordbruksmark. Slam innehåller inte bara fosfor, det innehåller även mediciner, resistenta bakterier, mikroplaster, dioxiner och tungmetaller som hamnar på åkrarna. Om slammet förbränns, produceras en fosforrik aska och alla föroreningar förutom tungmetallerna förstörs. Genom den innovativa förbränningsprocessen kan tungmetallerna förångas, kvar blir då en ren P-rik bottenaska att användas som P-gödsel. Tungmetallerna, t.ex. Cd, plockas bort från kretsloppet, en så kallad kadmium-sänka.