Huvudmeny

Öppen, värdebaserad ledning av vård- och omsorg: chefers media- och internkommunikationspraktiker


Värdebaserad styrning och öppen styrning och ledning är styrningstrender, i sjukvården, som utvecklats från kritik av New Public Management. Öppen styrning och ledning av offentliga organisationer är en EU policy som fått stort genomslag. Detta för att öka värdet av de insatser som görs genom att stärka medborgares påverkansmöjligheter och understödja god och rimlig fördelning av resurser. Det blir alltmer viktigt med öppen insyn i processer avseende prioriteringar och beslut samt transparent redovisning av resultat.

Startdatum

2012-08-30

Slutdatum

2016-12-30

Kunskapen om chefspraktiker för hantering av öppen ledning och styrning på lokal nivå är dock bristande. Kommunikationspraktiker har betydelse för grad av tillit till verksamheten bland dem som brukar den. Öppenheten kan också bidra till att utveckla kvalitet och verksamhetens mer öppna och tillitsskapande kommunikationspraktiker internt och externt.

Kommunikation ”utåt” har ofta skett genom medias rapportering av verksamheten. Att uttala sig i media är en viktig del av arbetet för chefer i offentlig sektor. Samtidigt kan risken för mer personfokuserad kritisk granskning påverka de enskilda chefernas psykosociala arbetsmiljö, och leda till stressreaktioner. Förberedelser både hos individen och organisationen kan minska de negativa konsekvenserna och understödja öppen och trovärdig kommunikation. Detta studeras inom projektet ”Chefskap och media i vård och omsorg”

I vårdorganisationer har kommunikationen också skett i direktkontakter med patienter, via webbsidor och digitala forum. Olika sätt att kommunicera verksamheten öppet och transparant har provats, men utvecklingen är i ett tidigt stadie. I ett doktorandprojekt, ”Värdebaserad kvalitetsförbättring av hälso- och sjukvård”, undersöks hur patienter och brukare kan få större del i ledningen av verksamheten. Projektets avsikt är att generera ny kunskap som ger en ökad förståelse om ledarskap och organisering genom att studera mikroprocesser och hur mikroprocesser kan appliceras för att leda och styra med patienters delaktighet. 

Styrning genom att öppet fokusera värden, kan ofta ske genom visualisering av värden och kvantifiering av nyckeltal. En fråga är om och hur strategisk styrning påverkar organiseringen och arbetet på operativer nivå i komplexa sjukhusorganisationer? I ett samarbetsprojekt med Södra Älvsborgsläns Sjukhus, ”Öppen ledning och styrning av vård- och omsorg”, fokuseras ledning, styrning och organisering på strategiska och operativa nivåer, framförallt vad det gäller kommunikation och visualisering av värden. 

Forskare vid andra lärosäten

Ewa Wikström
Maria Wramsten Wilmar
Gunnar Ahlborg
Christian Jacobsson

Referenser (pdf)