Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Personalomsättning i vården


Hur intention att sluta och personalomsättning påverkas av och samspelar med organisatoriska krav och resurser, arbetsengagemang och hälsa

Startdatum

2017-01-01

Slutdatum

2019-12-31

Forskningsprojektet syftar till att studera hur organisatoriska krav och resurser, arbetsengagemang, hälsa och intention att sluta samspelar med varandra och påverkar under- och sjuksköterskors personalomsättning.

Hög personalomsättning bland vårdpersonal innebär stora samhällsekonomiska kostnader. Tidigare forskning pekar på att arbetsplatsfaktorer spelar stor roll för intention att sluta inom vården. Det finns dock begränsat med longitudinella studier om organisatoriska faktorer som påverkar faktisk personalomsättning. Jobb-Krav-Resursmodellen har potential att ge ökad förståelse för hur samspelet mellan specifika krav i och resurser vid vårdarbetsplatser bidrar till personalomsättning.